Proces umývania opakovane použiteľných plastových prepraviek (OPPP) IFCO: dodržiavame prísne globálne štandardy na zaručenie bezpečnosti potravín

Pre našich zákazníkov je najdôležitejšia bezpečnosť potravín. Preto v spoločnosti IFCO vyžadujeme, aby všetky naše umývacie prevádzky dodržiavali prísne globálne štandardy. Spoločnosť IFCO vie, že bezpečnosť potravín je pre našich zákazníkov rovnako dôležitá ako čerstvosť či kvalita. Preto v našich umývacích prevádzkach dodržiavame prísne presadzované štandardy globálnej hygieny a sanitácie.

Prísne čistiace procesy, ktoré sa neustále zdokonaľujú

Po každom použití sa OPPP prepravky IFCO znova vyzdvihnú a odošlú do jedného z našich overených umývacích stredísk. Tam sa OPPP prepravky IFCO čistia v súlade s najprísnejšími štandardmi bezpečnosti potravín, ako aj prísne dodržiavanými globálnymi hygienickými a sanitačnými normami. Naše OPPP prepravky sa pred opätovným použitím najskôr prepláchnu, potom umyjú, znova opláchnu a vydezinfikujú pomocou dezinfekčných prostriedkov.

Spoločnosť IFCO využíva po celom svete rovnaké procesy umývania a sušenia. Náš čistiaci, umývací a sanitačný proces slúži na odstránenie akýchkoľvek materiálov organického pôvodu z povrchov prepraviek.

Počas procesu čistenia prechádzajú OPPP prepravky IFCO cez vysokotlakové umývacie linky, ktoré používajú kaustické čistiace prostriedky a ekologické dezinfekčné látky určené špeciálne pre tunelové umývacie zariadenia. Potom sa OPPP prepravky dvojnásobne opláchnu prostredníctvom dezinfekčného prostriedku a čistej vody. Systém využíva ideálnu kombináciu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, teploty vody, vysokotlakového prúdu vody a času trvania umývania, aby sa dosiahli optimálne výsledky.

Ako zaručujeme hygienické vlastnosti OPPP prepraviek IFCO?

Náš čistiaci proces SmartCycle vám dáva pocit istoty, že každá vami použitá OPPP prepravka IFCO spĺňa prísne globálne hygienické štandardy. Antimikrobiálny prostriedok používaný pri procese umývania znižuje na bezpečnú úroveň alebo úplne eliminuje výskyt mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy, kvasinky a plesne.

Na základe nášho umývacieho procesu poskytuje náš globálny partner v oblasti sanitácie záruku, že naše OPPP prepravky je možné bezpečne používať aj opakovane. Navyše sú naše vysoko automatizované procesy monitorované a neustále zdokonaľované a kontrolované spoločnosťou IFCO, ako aj nezávislými odborníkmi na bezpečnosť potravín, aby boli čo najdôkladnejšie a najúčinnejšie.

Náš čistiaci proces OPPP prepraviek SmartCycle

V rámci nášho čistiaceho procesu OPPP prepraviek IFCO SmartCycle sa naše OPPP prepravky umývajú podľa najprísnejších noriem v tomto odvetví. Týmto spôsobom dosahujeme najhospodárnejšie a najúčinnejšie procesy čistenia a sušenia našich OPPP prepraviek. Náš čistiaci proces SmartCycle vám dáva pocit istoty, že Vami používané OPPP prepravky IFCO spĺňajú prísne globálne hygienické štandardy. Pre našich zákazníkov je najdôležitejšia bezpečnosť potravín. Preto v spoločnosti IFCO vyžadujeme, aby naše umývacie prevádzky dodržiavali naše prísne globálne hygienické štandardy.

Naše servisné strediská OPPP prepraviek:

 • Sú vybavené najmodernejšími technológiami, ktoré sme vyvinuli v spolupráci s našimi dodávateľmi
 • Dôkladne vyberajú čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktorými udržujú bezpečnú úroveň výskytu mikroorganizmov, toxických látok a iných nečistôt
 • Sú kontrolované nezávislými tretími stranami, čím je neustále zaručená najvyššia kvalita

Digitálna technológia IFCO SmartGuardian™ monitoruje celý proces

Naše procesy sa neustále elektronicky monitorujú prostredníctvom nášho vlastného systému na kontrolu procesu umývania SmartGuardian™, pričom sa získané údaje pravidelne vyhodnocujú. Tento systém neustále sleduje teplotu, tlak, koncentráciu čistiaceho prostriedku a koncentráciu dezinfekčného prostriedku pri umývaní a vytvorí záznam s údajmi z danej pracovnej zmeny.

Náš systém SmartGuardian™ navyše upozorní našich vedúcich pracovníkov bezpečnosti potravín v prípade, že niektorá zo súčastí nefunguje optimálne, aby bolo možné proces zastaviť a znova nakalibrovať pomocou správnych nastavení. Zároveň aspoň dvakrát za zmenu manuálne skontrolujeme každú premennú, aby sme overili správnu funkčnosť nášho automatizovaného systému.

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Servisné strediská IFCO používajú štandardizované, vysoko účinné čistiace a dezinfekčné prostriedky, aby bola zaručená bezchybná hygiena OPPP prepraviek IFCO umytých prostredníctvom nášho osvedčeného čistiaceho a sanitačného programu.

Náš celosvetový partner v oblasti sanitácie poskytuje spoločnosti IFCO záruku, že OPPP prepravky vyčistené a dezinfikované odporúčaným spôsobom spĺňajú príslušné národné aj medzinárodné smernice a akékoľvek platné miestne predpisy a že zvyškové úrovne mikroorganizmov, toxických látok a iných nečistôt budú spĺňať limity maximálnych úrovní definovaných v príslušných smerniciach a predpisoch platných v danej krajine používania.

Okrem toho pri používaní správne vyčistených a dezinfikovaných OPPP prepraviek nehrozí mikrobiálna kontaminácia ani prenos toxických látok alebo iných nečistôt (napr. zvyškov pesticídov) z prepraviek IFCO na výrobky, ktoré sa v nich prepravujú.

Záruka sa vzťahuje na odstránenie alebo zlikvidovanie týchto kontaminantov

Potravinové patogénne baktérie a toxíny produkujúce mikroorganizmy ako napríklad:

 • Listerióza (listeria monocytogenes)
 • Salmonela
 • Sérotypy Escherichia coli (STEC, EHEC 0104: H4, O157: H7, 0111: H2)
 • Kampylobakter (Campylobacter jejuni)
 • Staphylococcus aureus
 • Chrípkový vírus typu A H5N1 tzv. „vtáčia chrípka"
 • Vírus mozaiky pepina
 • Potexvirus mozaiky pepina
 • Čierna Sigatoka (Mycosphaerella fijiensis)
 • Plesne
 • Pesticídy, herbicídy, fungicídy a produkty ich rozkladu
 • Zlúčeniny, ktoré patria do vybraných chemických skupín (triaziny, organofosforové zlúčeniny, karbamáty, fenylmočoviny, neonikotinoidy atď.)
 • Vírus mozaiky uhorky (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus – CGMMV)
 • Vírus paradajok s hnedou vráskavosťou (Tomato Brown Rugose Fruit Virus – ToBRFV)

Proces umývania a testovanie hygieny s ISO certifikátom

Proces opätovného vyzdvihnutia, umývania a distribúcie je certifikovaný v súlade s normou ISO 9001 certifikáciu. Nezávislé výskumné laboratórium certifikované organizáciou ISO navyše potvrdilo, že náš tunelový proces umývania účinne odstraňuje zachytené baktérie, ako aj vírusy z povrchu OPPP prepraviek IFCO.

Na overenie účinnosti našich čistiacich procesov vykonáva spoločnosť IFCO spolu s nezávislými odborníkmi na bezpečnosť potravín rutinné testy prítomnosti patogénov na dezinfikovaných OPPP prepravkách. Patrí medzi ne náš komplexný systém na monitorovanie hygieny v našich servisných centrách vrátane denného ATP monitorovania, ako aj týždenných a štvrťročných odberov vzoriek na výskyt baktérií.

Ak sa vyskytnú obavy alebo indikácie na výskyt určitých kontaminantov alebo mikroorganizmov, spoločnosť IFCO vykoná sériu dodatočných „výziev pri umývaní" s prídavnými testami na overenie výskytu takýchto patogénov.

Spoločnosť IFCO uchováva údaje o umývaní, aby vám pri každej palete poskytla kontrolný záznam na účely potravinovej bezpečnosti. Ak sa niekde vo vašom reťazci vyskytne problém s kontamináciou, budete môcť preukázať, že vaše OPPP prepravky IFCO spĺňali pred naložením a distribúciou všetky požadované štandardy.

IFCO – váš dôveryhodný partner v oblasti bezpečnosti potravín

Prioritou spoločnosti IFCO je bezpečnosť potravín. Spoločnosť IFCO kladie veľký dôraz na bezpečnosť potravín a hygienu našich opakovane použiteľných plastových prepraviek (OPPP).

čítaj viac

followNewsletter
Ako vám môžeme dnes pomôcť?