Bezpečnosť potravín

IFCO kladie dôraz na bezpečnosť potravín

IFCO vie, že bezpečné kvalitné čerstvé produkty sú pre našich zákazníkov najvyššou prioritou. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli dodržiavať najvyššie štandardy bezpečnosti potravín v RPC priemysle – naše vlastné. Proces čistenia RPC IFCO SmartCycle spočíva v tom, že RPC sú dezinfikované a sú tak schopné udržať kvalitu výrobku v celom dodávateľskom reťazci.

Prísne globálne štandardy

IFCO dodržiava vo všetkých servisných strediskách po celom svete najprísnejšie hygienické normy svojho priemyselného odvetvia. Strediská sú v súlade s normou ISO auditované nezávislými organizáciami. V každom z našich takmer 50 umývacích zariadení po celom svete využívame zavedené celosvetové štandardizované čistiace procesy a čistiace prostriedky. Programy priebežného vylepšovania ešte ďalej zvyšujú dôkladnosť a účinnosť týchto procesov. Naviac, naše zariadenia uchovávajú dôležité dáta parametrov čistiaceho procesu s možnosťou sledovať ich až do úrovne konkrétnej palety.

Proces čistenia RPC IFCO SmartCycle™a záruka Diversey™

Prostredníctvom procesu čistenia IFCO SmartCycle RPC sú naše RPC čistené podľa najvyšších štandardov v odvetví RPC a v súlade s našim plánom HACCP. IFCO má svoje servisné strediská vybavené najmodernejšími technológiami čistenia a sušenia, vyvinutými v úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi s cieľom zaistiť čo najúčinnejšie a najefektívnejšie čistenie a sušenie našich RPC.

Všetky servisné centrá IFCO využívajú čistiace a dezinfekčné prostriedky Diversey ™, ktoré zabezpečujá hygienu všetkých OPPP od IFCO, ktoré sú umývané pomocou čistiacich a dezinfekčných prostriekov v jednotnom čistiacom a dezinfekčnom programe. Spoločnosť Diversey ™ poskytla IFCO záruku, že riadne vyčistené a vydenzifikované OPPP pomocou prostriedkov Diversey ™ budú mať limitné zvyšky všetkých mikroorganizmov, toxických látok a iných nečistôt v súlade s maximálnymi limitmi stanovenými podľa predpisov v krajine, kde sa nachádza prevádzka.

Okrem toho, používanie riadne vyčistených a vydezinfikovaných OPPP s prostriedkami Diversey ™ nebude mať za následok mikrobiálnu kontamináciu alebo prenos toxických látok alebo iných nečistôt (napr. rezíduí pesticídov) z obalov IFCO na výrobky, ktoré obsahujú.


  Záruka sa vzťahuje na:

Potravinové patogénne baktérie a toxíny produkujúce mikroorganizmy,

 • lysteria monocytogeneses,
 • salmonella,
 • sérotypy Escherichia coli (STEC, EHEC 0104: H4, O157: H7, 0111: H2),
 • campylobaceter jejuni,
 • staphylococcus aureus,
 • chrípkový vírus typu A H5N1 „vtáčia chrípka“,
 • vírus mozaiky pepina,
 • potexvirus mozaiky pepina,
 • Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis),
 • pliesne,
 • pesticídy, herbicídy, fungicídy a produkty ich rozkladu,
 • zlúčeniny, ktoré patria do vybraných chemických skupín (triaziny, organofosforové zlúčeniny, karbamáty, fenylmočoviny, neonikotinoidy, atď.).