Postup mytí OPPP IFCO: Zachováváme přísné celosvětově platné standardy, abychom zajistili nezávadnost potravin

Pro naše klienty je nezávadnost potravin naprosto nejdůležitější. Od všech mycích zařízení proto IFCO požaduje práci podle našich striktních globálně platných standardů. IFCO ví, že nezávadnost potravin je pro naše klienty důležitá úplně stejně jako čerstvost a kvalita. Proto ve svých mycích zařízeních dodržujeme přísně hlídané standardy globální hygieny a sanitace.

Přísné a pečlivé procesy čištění, které se neustále vylepšují

Po každém použití se opakovaně použitelné plastové přepravky (OPPP) IFCO vyzvednou a odešlou do jednoho ze schválených mycích středisek. Tam se přepravky vyčistí dle nejvyšších standardů bezpečnosti potravin a striktně hlídaných globálně platných hygienických a sanitačních norem. OPPP se předmyjí, po čemž proběhne samotné mytí. Následuje oplach a sanitace dezinfekčními prostředky. Teprve pak se přepravky opět posílají do terénu.

Mytí a sušení probíhá ve všech zařízeních společnosti IFCO po celém světě stejně. Přepravky čistíme, myjeme a dezinfikujeme tak, aby se z povrchů odstranil veškerý organický materiál.

Během čištění se OPPP IFCO myjí ve vysokotlakých myčkách za použití žíravých čisticích prostředků a ekologicky schválených sanitizérů, určených konkrétně do tunelových myček. Pak OPPP projdou dvojitým oplachem – jednou se oplachují dezinfekčním prostředkem a jednou čistou vodou. Ideální směs čisticího a dezinfekčního prostředku a vody ve správné teplotě, vysokoprůtokový postřik a délka mytí jsou nastavené tak, aby se dosáhlo optimálních výsledků.

Jak se staráme o to, aby byly OPPP IFCO hygienicky čisté?

SmartCycle, náš postup čištění, znamená, že nemusíte pochybovat o tom, zda skutečně každá opakovaně použitelná plastová přepravka IFCO, kterou použijete, splňuje naše přísné globální standardy hygieny. Antimikrobiální přípravek, který při mytí používáme, likviduje mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, kvasinky a plísně, popř. je degraduje na bezpečnou hladinu.

Na základě našeho postupu mytí se náš globální sanitační partner zaručil za to, že opětovné použití našich OPPP je bezpečné. Naše vysoce automatizované mycí procesy se navíc monitorují a průběžně vylepšují a schvalují. Validaci provádí IFCO i nezávislí externí odborníci na bezpečnost potravin, aby byly procesy s jistotou tak důkladné a efektivní, jak to jen lze.

Náš proces čištění OPPP pomocí technologie SmartCycle

V rámci procesu čištění zvaného IFCO SmartCycle se OPPP myjí dle nejvyšších standardů v oboru. Tímto způsobem zajišťujeme, aby bylo čištění i sušení OPPP co nejúčinnější a nejefektivnější. SmartCycle, náš postup čištění, znamená, že nemusíte pochybovat o tom, zda OPPP IFCO, které používáte, splňují naše přísné globální standardy hygieny. Pro naše klienty je nezávadnost potravin naprosto nejdůležitější. Od svých mycích zařízení proto IFCO požaduje práci podle našich striktních globálních standardů hygieny.

Naše servisní střediska pro OPPP:

 • Jsou vybavena špičkovými technologiemi vyvinutými ve spolupráci s našimi dodavateli.
 • Velmi pečlivě vybírají čisticí a dezinfekční prostředky a množství mikroorganismů, toxických látek a dalších nečistot tak zůstává na bezpečné hladině.
 • Jsou auditována nezávislými externími subjekty, aby kvalita byla s jistotou stále stejně vysoká.

Proces je monitorován digitální technologií IFCO SmartGuardian™

Naše procesy se neustále elektronicky monitorují. Používáme k tomu SmartGuardian™, náš vlastní systém kontroly mycího procesu, a data se pravidelně validují. Systém nepřetržitě monitoruje teplotu vody, tlak a koncentraci čisticího i sanitačního prostředku a za každou směnu vytvoří přehled.

SmartGuardian™ navíc upozorní vedoucí pro bezpečnost potravin v případě, že některá část systému nefunguje zcela optimálně. Proces lze pak zastavit a znovu zkalibrovat, aby byl nastaven správně. Také manuálně monitorujeme každou proměnnou alespoň dvakrát za směnu, abychom ověřili, že automatizovaný systém funguje, jak má.

Čisticí a dezinfekční prostředky

Servisní střediska společnosti IFCO používají standardizované a vysoce účinné čisticí a dezinfekční prostředky. OPPP IFCO, které projdou naším validovaným programem čištění a sanitace, jsou tedy skutečně hygienicky čisté.

Náš globální sanitační partner dal společnosti IFCO záruku, kterou říká, že OPPP vyčištěné a dezinfikované doporučeným způsobem splňují příslušné tuzemské i mezinárodní předpisy a případně i další místně platné regule. Zbytkové hladiny mikroorganismů, toxických látek a dalších nečistot spadají dle této záruky do limitů daných příslušnými předpisy v zemi provozu.

Dále platí, že použijete-li řádně vyčištěné a vydezinfikované OPPP, nestane se, že by se z přepravek IFCO na v nich obsažené produkty dostali mikrobi, toxické látky či jiné nečistoty (například zbytky pesticidů).

Záruka se týká odstranění, popř. deaktivace těchto znečišťujících látek

Potravinové patogenní bakterie a toxiny produkující mikroorganismy:

 • Listeria monocytogeneses
 • Salmonella
 • Sérotypy Escherichia coli (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Campylobaceter jejuni
 • Staphylococcus aureus
 • Chřipkový virus typu A H5N1, tzv. „ptačí chřipka"
 • Virus mozaiky pepina
 • Potexvirus mozaiky pepina
 • Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)
 • Plísně
 • Pesticidy, herbicidy, fungicidy a produkty jejich rozkladu
 • Sloučeniny, které patří do různých chemických skupin (triaziny, organofosforové sloučeniny, karbamáty, fenylmočoviny, neonikotinoidy atd.)
 • Virus zelenoskvrnité mozaiky okurky (CGMMV)
 • Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) (způsobující hnědou vrásčitost u rajčat)

Postup mytí a testování hygieny certifikované dle normy ISO

Postup, jakým IFCO provádí vyzvedávání, mytí a expedici OPPP je certifikovaný dle normy ISO 9001. Kromě toho byl náš postup mytí v tunelové myčce validován externí výzkumnou laboratoří, rovněž certifikovanou dle normy ISO. Validace se týká účinnosti odstraňování bakterií i virů, které ulpí na povrchu OPPP IFCO.

Účinnost procesu mytí se ještě dále ověřuje. IFCO a nezávislí odborníci na bezpečnost potravin pravidelně testují vydezinfikované OPPP a zjišťují, zda nejsou přítomny patogeny. Patří k tomu robustní systém monitoringu hygieny v servisních střediscích, včetně každodenního monitoringu výskytu adenosintrifosfátu, a také bakteriální stěry, které se provádějí týdně a čtvrtletně.

Objeví-li se podezření či upozornění na konkrétní znečišťující látky nebo mikroorganismy, provede IFCO sérii dalších testů, tzv. extra testy kvality mytí, aby se ověřila absence takových patogenů.

IFCO ukládá data o mytí a nabízí Vám tak pro bezpečnost potravin auditní záznam o jednotlivých paletách. Vznikne-li Vám náhodou někde v dodavatelském řetězci problém s kontaminací, budete moci doložit, že Vaše OPPP IFCO splňovaly před naložením a distribucí všechny potřebné normy.

IFCO – Váš partner pro bezpečnost potravin, který má důvěru

Pro IFCO je bezpečnost potravin priorita. Nezávadnost potravin a hygienická čistota opakovaně použitelných plastových přepravek (OPPP = RPC) je pro IFCO naprosto zásadní věc.

Přečtěte si více

followNewsletter
Jak vám můžeme dnes pomoci?