Zásady ochrany osobních údajů

Záleží nám na vašem soukromí!

Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici v:

Ve znění k únoru 2020

This is the privacy policy statement for the website of IFCO Management GmbH. We only process personal data of our users to the extent necessary to provide a functioning website with our content and services. Each time our website is accessed, our system automatically collects data and relevant information from the computer system of the calling device, like browser type, but not the IP address. This is done to ensure the functionality of the website. Our website uses cookies to make it more user-friendly. Also, our website provides for the possibility to subscribe to a newsletter, as well as a possibility to apply for a job.

Obsah

I. Jméno a adresa správce údajů
II. Jméno a adresa určeného pověřence pro ochranu osobních údajů
III. Obecné informace o zpracování osobních údajů
IV. Práva subjektu údajů
V. Zřízení webu a vytváření souborů protokolu
VI. Používání souborů cookie
VII. Newsletter
VIII. Kontakt e-mailem
IX. Kontaktní formulář
X. Žádost e-mailem a formulář žádosti
XI. Prezentace podniku na internetu
XII. Používání podnikových účtů na profesně orientovaných sítích
XIII. Hosting
XIV. Geotargeting
XV. Sítě pro doručování obsahu
XVI. Používání modulů plug-in
XVII. Integrace modulů plug-in prostřednictvím externích poskytovatelů služeb

I. Jméno a adresa správce údajů

Správcem údajů odpovědným v souladu s účely obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších vnitrostátních zákonů členských států o ochraně osobních údajů a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

IFCO Management GmbH
Zugspitzstraße 7
82049 Pullach
Deutschland

+49 89 744 91 0
privacy@ifco.com
www.ifco.com

II. Jméno a adresa určeného pověřence pro ochranu osobních údajů

Určeným pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 Munich
Germany

+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

III. Obecné informace o zpracování osobních údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Obecně zpracováváme pouze osobní údaje našich uživatelů v míře nezbytné pro poskytování funkčního webu s naším obsahem a službami. Zpracování osobních údajů probíhá zpravidla pouze se souhlasem uživatele. Výjimkami jsou případy, kdy nelze technicky získat souhlas předem a kdy je zpracování osobních údajů povoleno zákonem.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro získání souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) GDPR. Pokud jde o zpracování osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou, právním základem je čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) GDPR. To se rovněž vztahuje na operace zpracování nutné k činnostem před uzavřením smlouvy. Když je nutné zpracovávat osobní údaje za účelem plnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, právním základem je čl. 6 odst. 1 věta první písm. c) GDPR. Jestliže zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, jako právní základ slouží čl. 6 odst. 1 věta první písm. d) GDPR. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné k zajištění oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují zájmy naší společnosti či třetí strany, jako právní základ pro zpracování osobních údajů bude sloužit čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR.

3. Odstranění osobních údajů a doba trvání uložení

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo omezeny, jakmile bylo dosaženo účelu jejich uložení. K delšímu uložení může dojít, jestliže to stanovil evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v rámci předpisů EU, zákona nebo jiných příslušných předpisů, které se vztahují na správce údajů. K omezení nebo výmazu osobních údajů rovněž dojde po vypršení doby uložení stanovené výše uvedenými normami, ledaže existuje potřeba uložení osobních údajů prodloužit za účelem uzavření nebo plnění příslušné smlouvy.

IV. Práva subjektu údajů

Když jsou vaše osobní údaje zpracovány, stáváte se následně subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte následující práva:

1. Právo na informace

Můžete správce údajů požádat, aby potvrdil, zda zpracovává vaše osobní údaje.

Pokud ano, můžete si od něj vyžádat následující informace:

 • účel, pro nějž jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, jimž byly osobní údaje týkající se vás poskytnuty nebo stále jsou poskytovány;
 • plánovaná doba uložení vašich osobních údajů nebo, jestliže nejsou k dispozici konkrétní informace, kritéria k určení doby trvání uložení;
 • existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování správcem údajů nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • existence práva na odvolání k dozorovému úřadu;
 • veškeré dostupné údaje o zdroji osobních údajů, jestliže osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů;
 • existence automatického rozhodování včetně profilování dle čl. 22 odst. 1 a odst. 4 GDPR a v určitých případech smysluplné informace o používaném systému zpracování osobních údajů a dále rozsah a zamýšlený výsledek takovéhoto zpracování vůči subjektu údajů.

Máte právo požádat o informace, zda budou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V tomto ohledu můžete poté v souvislosti s předáním požádat o vhodné záruky v souladu s čl. 46 GDPR.

2. Právo na opravu

Jestliže jsou vaše zpracovávané osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo na opravu a/nebo doplnění správcem údajů. Správce údajů musí osobní údaje opravit bezodkladně.

3. Právo na omezení zpracování

Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za následujících podmínek:

 • pokud zpochybníte správnost vašich osobních údajů, pak po dobu, která správci údajů umožní ověřit správnost vašich osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a vy odmítnete výmaz osobních údajů a požadujete omezení jejich používání;
 • správce údajů ani jeho zástupce již osobní údaje nepotřebuje za účelem zpracování, ale vy je potřebujete pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků;
 • jestliže jste vznesli námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 GDPR a není dosud jisté, zda oprávněné zájmy správce údajů nepřevažují vaše důvody.

Jestliže bylo zpracování osobních údajů týkajících se vás bylo omezeno, tyto údaje lze – s výjimkou uložení údajů – používat pouze s vaším souhlasem nebo za účelem stanovení, výkonu nebo ochrany právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické či právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu, zájmu Unie nebo členského státu.

Jestliže bylo zpracování omezeno na základě výše uvedených podmínek, budete před ukončením omezení informováni správcem údajů.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost výmazu

Jestliže si od správce údajů vyžádáte výmaz vašich osobních údajů s okamžitým účinkem, je povinen tak okamžitě učinit, jestliže platí jedno z následujícího:

 • Osobní údaje týkající se vás již nejsou nutné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo zpracovány.
 • Odvoláte svůj souhlas, na základě něhož je zpracování povoleno, dle č. 6 odst. 1 věta první písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů. Podle čl. 21 odst. 1 GDPR vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování osobních údajů odůvodněno oprávněným zájmem, nebo vznesete námitku dle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Podle čl. 21 odst. 1 GDPR namítáte proti zpracování údajů vzhledem k tomu, že zpracování údajů je odůvodněno oprávněným zájmem, nebo jste namítali podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Úkon odstranění vašich osobních údajů vyvolá právní povinnost podle práva Unie nebo práva členských států, které platí pro správce údajů.
 • Vaše osobní údaje jsou shromažďovány v souvislosti se službami informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.
b) Informace třetím stranám

Jestliže správce údajů vaše osobní údaje zveřejnil a musí je odstranit podle čl. 17 odst. 1 GDPR, je povinen učinit vhodná opatření, včetně technických, aby informoval zpracovatele údajů, kteří osobní údaje zpracovávají, že byla učiněna žádost o odstranění všech odkazů na takovéto osobní údaje nebo kopií nebo replikací osobních údajů s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na realizaci.

c) Výjimky

Právo na odstranění neexistuje, jestliže je zpracování nezbytné

 • k výkonu práva na svobodu projevu a informace;
 • k plnění právní povinnosti vyžadované zákonem Unie nebo členských států, které se vztahují na správce údajů či jeho zástupce, případně ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je zástupce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro archivní účely ve veřejném zájmu, účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely dle čl. 89 odst. 1 GDPR, jestliže je pravděpodobné, že by předpis uvedený v písm. a) znemožnil nebo výrazně ztížil dosažení cílů uvedeného zpracování;
 • za účelem stanovení, výkonu nebo ochrany právních nároků.

5. Právo na informace

Máte-li vůči správci údajů právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je povinen informovat všechny příjemce, jimž byly vaše osobní údaje poskytnuty, o opravě nebo výmazu údajů či omezení zpracování, ledaže by to nebylo možné nebo by to vyžadovalo neúměrné úsilí. Vyhrazujete si právo být správcem údajů informováni o příjemcích vašich osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo obdržet své osobní údaje poskytnuté správci údajů ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo na přenos těchto údajů jiné osobě, aniž by tomu správce údajů, jemuž byly údaje původně poskytnuty, bránil, a to v případě, že

 • zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 GDPR nebo na smlouvě v souladu s čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) GDPR a
 • zpracování probíhá automatizovanými postupy.

Při výkonu tohoto práva máte rovněž právo vyžadovat, aby byly vaše osobní údaje předány přímo jednou osobou jiné, jestliže je to technicky proveditelné. Nebudou dotčeny svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných pro provádění úkolu ve veřejném zájmu ani při výkonu veřejné moci, jímž je správce údajů pověřen.

7. Právo vznést námitku

V závislosti na vaší situaci máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 věta první písm. e) nebo f) GDPR; to rovněž platí pro profilování na základě těchto ustanovení. Správce údajů již nebude zpracovávat vaše osobní údaje, které se vás týkají, ledaže může prokázat přesvědčivé oprávněné důvody ke zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo že zpracování probíhá za účelem vymáhání, výkonu nebo obrany právních nároků. Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti jejich zpracování v souvislosti s takovouto reklamou; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s přímou poštou. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Bez ohledu na směrnici 2002/58/ES máte v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti možnost uplatnit své právo vznést námitku proti automatizovaným postupům, které využívají technické specifikace.

8. Právo odvolat prohlášení o souhlasu s ochranou osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

9. Automatizované rozhodování v konkrétních případech, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

 • včetně profilování
 • které má pro vás právní účinky nebo se vás podobným způsobem dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí
 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů,
 • povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo
 • založeno na vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí ale nesmí být založena na zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 GDPR, ledaže se uplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a byla přijata vhodná opatření na ochranu práv a svobod i vašich oprávněných zájmů. Pokud jde o případy uvedené v bodech 1) a 3) správce údajů přijme vhodná opatření k dodržování vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, včetně práva na pomoc od správce údajů nebo jejich zástupce, vyjádřit svůj názor na věc a napadnout rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR. Dozorový úřad, ke kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

V. Zřízení webu a vytváření souborů protokolu

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Při každé návštěvě našeho webu náš systém automaticky shromažďuje údaje a relevantní informace z počítačového systému volajícího zařízení.

Shromažďují se následující údaje:

 • Použitý typ a verze prohlížeče
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetových služeb poskytovatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, z nichž systém uživatele navštívil váš web
 • Webové stránky navštívené systémem uživatele prostřednictvím našeho webu

Tyto údaje se rovněž ukládají v souborech protokolu našeho systému. Jejich součástí nejsou IP adresy uživatele ani jiné údaje umožňující přiřazení údajů k uživateli. Tyto údaje se neukládají s ostatními osobními údaji uživatele.

2. Účel zpracování údajů

K ukládání v souborech protokolu dochází, aby byla zajištěna funkčnost webu. Tyto údaje rovněž slouží k optimalizaci webu a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Neprobíhá analýza údajů pro marketingové účely. Pro výše uvedené účely náš oprávněný zájem spočívá ve zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro dočasné uložení údajů je čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR.

4. Doba uložení

Údaje budou odstraněny, jakmile již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny. Relace je dokončena, jakmile bylo dosaženo shromáždění údajů pro účely poskytování webu.

5. Námitka a odstranění

Shromažďování údajů pro účely poskytování webu a ukládání v souborech protokolu je zásadní pro provoz webu. Uživatel proto proti výše uvedeným postupům nemůže vznášet námitku.

VI. Používání souborů cookie

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Naše weby používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory ukládané v internetovém prohlížeči nebo počítačovém systému uživatele. Když uživatel zavolá web, v jeho operačním systému se může uložit cookie. Tyto soubory cookie obsahují řetězec znaků, které umožňují prohlížeči být jedinečně identifikován, když je opět otevřen příslušný web.

Soubory cookie používáme, abychom ulehčili používání našeho webu. Některé prvky našeho webu vyžadují, aby byl volající prohlížeč identifikován i po konci stránky.

V souborech cookie jsou ukládány a přenášeny následující údaje:

 1. Nastavení jazyka
 2. Přihlašovací údaje

Soubory cookie používáme rovněž na našem webu, což nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při procházení. Přenášeny pak budou následující údaje:

 1. Používání funkcí webu
 2. Výběr země

Údaje o uživateli shromažďovaná tímto způsobem jsou pseudonymizovány technickými opatřeními. Poté již není možné údaje přiřadit k uživateli, který web navštívil. Tyto údaje se neukládají společně s ostatními osobními údaji uživatelů. Při návštěvě webu je uživatel informován o používání souborů cookie pro analytické účely a je získán jeho souhlas se zpracováním osobních údajů používaných v této souvislosti. V tomto kontextu je také odkázáno na tyto zásady ochrany osobních údajů.

2. Účel zpracování údajů

Účelem používání technických souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webu. Některé funkce našeho webu nelze nabízet bez používání souborů cookie. Ty vyžadují, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Soubory cookie potřebujeme pro následující funkce:

 1. Použití nastavení jazyka
 2. Výběr země

Údaje o uživateli shromažďované technickými soubory cookie neslouží k vytváření uživatelských profilů.

Analytické soubory cookie slouží ke zlepšování kvality našeho webu a jeho obsahu. Prostřednictvím souborů cookie analýzy se dozvídáme, jak je web používán, a díky tomu můžeme neustále optimalizovat naši nabídku.

Soubory cookie, které nejsou technicky nezbytné, slouží ke statistické analýze webu a k marketingovým účelům.

V tomto případě naše oprávněné zájmy spočívají ve zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 věta první odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

The Právní základ pro zpracování osobních údajů using technical cookies is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

Jestliže uživatel udělil souhlas, právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie pro analytické účely je čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) GDPR.

4. Doba uložení a možnost námitky a odstranění

Soubory cookie jsou ukládány v zařízení uživatele a přenášeny uživatelem na náš web. Jakožto uživatel tak vždy budete mít nad používáním souborů cookie úplnou kontrolu. Přenos souborů cookie můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení v internetovém prohlížeči. Soubory cookie, které už byly uloženy, lze kdykoli odstranit. To lze také provádět automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro náš web deaktivovány, je možné, že nebudou všechny funkce webu plně využity.

Jestliže používáte prohlížeč Safari verze 12.1 nebo novější, soubory cookie budou automaticky odstraněny po sedmi dnech. To se rovněž vztahuje na opt-out soubory cookie, které zabraňují používání sledovacích mechanismů.

VII. Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na našem webu se můžete přihlásit k bezplatnému odběru našeho newsletteru. Při přihlašování odběru k newsletteru nám jsou přeneseny údaje ze vstupní masky.

  1. E-mailová adresa
  2. Příjmení
  3. Jméno
  4. Země

V souvislost se zpracováním údajů pro zasílání newsletterů nebudou žádné údaje předávány třetím stranám. Tyto údaje budou sloužit výhradně k zasílání newsletteru.

2. Účel zpracování údajů

E-mailové adresy uživatelů se shromažďují za účelem doručování newsletteru příjemcům.

Účelem shromažďování dalších osobních údajů v rámci registrace je předcházet zneužívání služeb nebo použité e-mailové adresy.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Jestliže uživatel udělil souhlas, právním základem pro zpracování údajů poskytnutých uživatelem po registraci k odběru newsletteru je čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) GDPR.

4. Doba uložení

Údaje budou odstraněny, jakmile již nejsou nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa uživatele bude proto uložena, dokud bude odběr newsletteru aktivní. Jiné osobní údaje shromažďované v průběhu registrace jsou obecně odstraňovány po sedmi dnech.

5. Námitka a odstranění

Odběr newsletteru může subjekt údajů kdykoli zrušit. Za tímto účelem každý newsletter obsahuje odkaz pro odhlášení.

Prostřednictvím tohoto odkazu je rovněž možné odvolat souhlas s ukládáním osobních údajů shromážděných při registraci.

VIII. Kontakt e-mailem

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese uvedené na našem webu. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele přenesené e-mailem.

Tyto údaje budou použity výhradně ke zpracování konverzace.

2. Účel zpracování údajů

Pokud nás kontaktujete e-mailem, představuje to rovněž nezbytný oprávněný zájem zpracovávat údaje.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Jestliže uživatel udělil souhlas, právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů přenášených v průběhu zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jestliže je účelem kontaktu e-mailem uzavření smlouvy, dalším právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4. Doba uložení

Údaje budou odstraněny, jakmile již nejsou nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. U osobních údajů zasílaných e-mailem jde o případy, kdy příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace skončí, když lze z okolností odvodit, že příslušná záležitost byla přesvědčivě vyřešena.

Další osobní údaje shromažďované během odesílání budou odstraněny nejpozději za sedm dnů.

5. Námitka a odstranění

Uživatel má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti ukládání jeho osobních údajů. V tomto případě konverzace nemůže pokračovat. E-mail zaslaný na adresu privacy@ifco.com

V tomto případě budou všechny osobní údaje uložené v průběhu navazování kontaktu odstraněny.

IX. Kontaktní formulář

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na našem webu je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Jestliže uživatel využije této možnosti, údaje zadané do vstupní masky nám budou přeneseny a uloženy.

Při odesílání zprávy budou uloženy rovněž následující údaje:

  1. E-mailová adresa
  2. Příjmení
  3. Jméno
  4. Telefon / číslo mobilního telefonu
  5. Datum a čas kontaktu
  6. Společnost
  7. Předmět
  8. Zpráva

V rámci odesílání bude získán váš souhlas se zpracováním vašich dat a bude odkázáno na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Případně nás můžete kontaktovat na uvedené e-mailové adrese. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele přenesené e-mailem.

Tyto údaje budou použity výhradně ke zpracování konverzace.

2. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží výhradně za účelem navázání kontaktu. Pokud nás kontaktujete e-mailem, představuje to rovněž náš nezbytný oprávněný zájem zpracovávat údaje. Další osobní údaje zpracovávané při odesílání mají předcházet zneužívání kontaktního formuláře a zajistit bezpečnost našich IT systémů.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Jestliže uživatel udělil souhlas, právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů přenášených v průběhu zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR. Jestliže je účelem kontaktu e-mailem uzavření smlouvy, dalším právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) GDPR.

4. Doba uložení

Údaje budou odstraněny, jakmile již nejsou nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a osobních údajů zasílaných e-mailem jde o případy, kdy příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace skončí, když lze z okolností odvodit, že příslušné skutečnosti byly přesvědčivě vyjasněny.

Další osobní údaje shromažďované během odesílání budou odstraněny nejpozději za sedm dnů.

5. Námitka a odstranění

Uživatel má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti ukládání jeho osobních údajů. V tomto případě konverzace nemůže pokračovat. E-mail zaslaný na adresu privacy@ifco.com V tomto případě budou všechny osobní údaje uložené v průběhu navazování kontaktu odstraněny.

X. Žádost e-mailem a formulář žádosti

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Na našem webu je k dispozici formulář žádosti o zaměstnání, který lze využít pro elektronické žádosti. Jestliže žadatel využije této možnosti, údaje zadané do vstupní masky nám budou přeneseny a uloženy. Těmito údaji je:

  1. Jméno
  2. Příjmení
  3. Telefon / číslo mobilního telefonu
  4. E-mailová adresa
  5. Životopis
  6. Osvědčení
  7. Pozice

V rámci odesílání bude získán váš souhlas se zpracováním vašich dat a bude odkázáno na tyto zásady ochrany osobních údajů. Případně nám můžete žádost zaslat e-mailem. V tomto případě ukládáme vaši e-mailovou adresu a informace, které poskytnete v e-mailu. Po odeslání žádosti od nás e-mailem obdržíte potvrzení příjmu dokumentů k vaší žádosti. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám. Tyto údaje budou použity výhradně ke zpracování vaší žádosti.

2. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů z formuláře žádosti nám slouží výhradně ke zpracování vaší žádosti. Pokud nás kontaktujete e-mailem, představuje to rovněž nezbytný oprávněný zájem zpracovávat údaje. Další osobní údaje zpracovávané při odesílání mají předcházet zneužívání formuláře žádosti a zajistit bezpečnost našich IT systémů.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování údajů je zahájení smluvního vztahu na žádost subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) první možnost, čl. 1 GDPR a § 26 odst. 1 věta první německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů.

4. Doba uložení

Po zpracování žádosti budou údaje uloženy po dobu maximálně šesti měsíců. Vaše údaje budou odstraněny nejpozději do šesti měsíců. V případě právní povinnosti budou údaje uloženy v rámci příslušných ustanovení. Další osobní údaje shromažďované během odesílání budou odstraněny nejpozději za sedm dnů.

5. Objection and removal

Uchazeč má možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Pokud nás uchazeč kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti ukládání jeho osobních údajů. V tomto případě vaše žádost už nebude brána v úvahu. Kontaktováním personálního oddělení.

V tomto případě budou všechny osobní údaje uložené v průběhu podávání elektronické žádosti odstraněny.

XI. Prezentace podniku na internetu

Používání podnikových účtů na sociálních sítích

Instagram, Part společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Na webu naší společnosti poskytujeme informace a nabízíme uživatelům Instagramu možnost komunikace. Jestliže provedete akci na Instagramu naší společnosti (např. komentáře, příspěvky, označení To se mi líbí atd.), můžete zveřejnit osobní údaje (např. zřetelné jméno nebo fotografie vašeho uživatelského profilu). Vzhledem k tomu, že obecně nebo do velké míry nemáme žádný vliv na to, jak vaše osobní údaje Instagram zpracovává, nemůžeme činit žádná závazná prohlášení ohledně účelu a rozsahu zpracování vašich údajů. Naše firemní přítomnost na sociálních sítích slouží ke komunikaci a výměně informací s (potenciálními) zákazníky. Zejména využíváme přítomnosti společnosti pro: Prezentaci společnosti, nábor, B2B

Zveřejněné příspěvky na profilu společnosti mohou mít následující obsah:

  1. Informace o produktech
  2. Informace o službách
  3. Kontakt se zákazníky

Každý uživatel může publikovat osobní údaje prostřednictvím aktivit. Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR. Data vygenerovaná v profilu společnosti se neukládají v našich vlastních systémech.

Společnost Instagram podepsala dohodu o štítu soukromí (Privacy Shield) mezi Evropskou unií a USA a má příslušnou certifikaci. To zajišťuje, že společnost Instagram hodlá dodržovat standardy a předpisy dle evropského práva ochrany osobních údajů. Další informace najdete na následujícím odkazu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Proti zpracování osobních údajů, které shromažďujeme v rámci vašeho používání naší instagramové firemní prezentace, můžete kdykoli vznést námitku a uplatnit svá práva jako subjekt údajů, jak je uvedeno v oddílu IV těchto zásad ochrany osobních údajů. Zašlete neformální e-mail na privacy@ifco.com. Další informace o zpracování vašich osobních údajů společností Instagram a příslušných možnostech vznesení námitky najdete zde:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Na webu naší společnosti poskytujeme informace a nabízíme uživatelům Pinterestu možnost komunikace. Jestliže provedete akci na Pinterestu naší společnosti (např. komentáře, příspěvky, označení To se mi líbí atd.), můžete zveřejnit osobní údaje (např. zřetelné jméno nebo fotografie vašeho uživatelského profilu). Vzhledem k tomu, že obecně nebo do velké míry nemáme žádný vliv na to, jak vaše osobní údaje Pinterest zpracovává, nemůžeme činit žádná závazná prohlášení ohledně účelu a rozsahu zpracování vašich údajů. Naše firemní přítomnost na sociálních sítích slouží ke komunikaci a výměně informací s (potenciálními) zákazníky. Zejména využíváme přítomnosti společnosti pro: Prezentaci společnosti, nábor, B2B

Zveřejněné příspěvky na profilu společnosti mohou mít následující obsah:

  1. Informace o produktech
  2. Informace o službách
  3. Kontakt se zákazníky

Každý uživatel může publikovat osobní údaje prostřednictvím aktivit. Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR. Data vygenerovaná v profilu společnosti se neukládají v našich vlastních systémech. Společnost Pinterest podepsala dohodu o štítu soukromí (Privacy Shield) mezi Evropskou unií a USA a má příslušnou certifikaci. To zajišťuje, že společnost Pinterest hodlá dodržovat standardy a předpisy dle evropského práva ochrany osobních údajů. Další informace najdete na následujícím odkazu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Proti zpracování osobních údajů, které shromažďujeme v rámci vašeho používání naší firemní prezentace na Pinterestu, můžete kdykoli vznést námitku a uplatnit svá práva jako subjekt údajů, jak je uvedeno v oddílu IV těchto zásad ochrany osobních údajů. Zašlete neformální e-mail na privacy@ifco.com. Další informace o zpracování vašich osobních údajů společností Pinterest a příslušných možnostech vznesení námitky najdete zde:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Na webu naší společnosti poskytujeme informace a nabízíme uživatelům Twitteru možnost komunikace. Jestliže provedete akci na Twitteru naší společnosti (např. komentáře, příspěvky, označení To se mi líbí atd.), můžete zveřejnit osobní údaje (např. zřetelné jméno nebo fotografie vašeho uživatelského profilu). Vzhledem k tomu, že obecně nebo do velké míry nemáme žádný vliv na to, jak vaše osobní údaje Twitter zpracovává, nemůžeme činit žádná závazná prohlášení ohledně účelu a rozsahu zpracování vašich údajů. Naše firemní přítomnost na sociálních sítích slouží ke komunikaci a výměně informací s (potenciálními) zákazníky. Zejména využíváme přítomnosti společnosti pro: Prezentaci společnosti, nábor, B2B

Zveřejněné příspěvky na profilu společnosti mohou mít následující obsah:

  1. Informace o produktech
  2. Informace o službách
  3. Kontakt se zákazníky

Každý uživatel může publikovat osobní údaje prostřednictvím aktivit. Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR. Data vygenerovaná v profilu společnosti se neukládají v našich vlastních systémech. Společnost Twitter podepsala dohodu o štítu soukromí (Privacy Shield) mezi Evropskou unií a USA a má příslušnou certifikaci. To zajišťuje, že společnost Twitter hodlá dodržovat standardy a předpisy dle evropského práva ochrany osobních údajů. Další informace najdete na následujícím odkazu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Proti zpracování osobních údajů, které shromažďujeme v rámci vašeho používání naší firemní prezentace na Twitteru, můžete kdykoli vznést námitku a uplatnit svá práva jako subjekt údajů, jak je uvedeno v oddílu IV těchto zásad ochrany osobních údajů. Zašlete neformální e-mail na privacy@ifco.com. Další informace o zpracování vašich osobních údajů společností Twitter a příslušných možnostech vznesení námitky najdete zde:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States

Na webu naší společnosti poskytujeme informace a nabízíme uživatelům YouTube možnost komunikace. Jestliže provedete akci na YouTube naší společnosti (např. komentáře, příspěvky, označení To se mi líbí atd.), můžete zveřejnit osobní údaje (např. zřetelné jméno nebo fotografie vašeho uživatelského profilu). Vzhledem k tomu, že obecně nebo do velké míry nemáme žádný vliv na to, jak vaše osobní údaje YouTube zpracovává, nemůžeme činit žádná závazná prohlášení ohledně účelu a rozsahu zpracování vašich údajů. Naše firemní přítomnost na sociálních sítích slouží ke komunikaci a výměně informací s (potenciálními) zákazníky. Zejména využíváme přítomnosti společnosti pro: Prezentaci společnosti, nábor, B2B

Zveřejněné příspěvky na profilu společnosti mohou mít následující obsah:

  1. Informace o produktech
  2. Informace o službách
  3. Kontakt se zákazníky

Every user is free to publish personal data through activities. The Právní základ pro zpracování osobních údajů is Art. 6 Para. 1 S.1 lit. f GDPR. The data generated on the company appearance are not stored in our own systems.

YouTube has signed and is certified under the Privacy Shield Agreement between the European Union and the United States. This ensures that YouTube complies with the standards and regulations of European data protection law. Further information can be found in the following linked entry: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

You can object at any time to the processing of your personal data that we collect within the framework of your use of our YouTube corporate web presence and assert your rights as a data subject mentioned under IV. of this privacy policy. Please send us an informal Email to privacy@ifco.com. For further information on the processing of your personal data by YouTube and the corresponding objection options, please click here: YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

XII. Use of corporate presences in professionally oriented networks

1. Scope of data processing

We use corporate presences on professionally oriented networks. We maintain a corporate presence on the following professionally oriented networks: LinkedIn: LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irleand
XING: XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany

On our site we provide information and offer users the possibility of communication. The corporate presence is used for job applications, information/PR and active sourcing.

We do not have any information on the processing of your personal data by the companies jointly responsible for the corporate presence. Further information can be found in the privacy policy of:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

If you carry out an action on our company website (e.g. comments, contributions, likes etc.), you may make personal data (e.g. clear name or photo of your user profile) public.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

The legal basis for the processing of your data in connection with the use of our corporate web presence is Art. 6 Para. 1 S.1 lit.f GDPR.

3. Purpose of the data processing

Our corporate web presence serves to inform users about our services. Every user is free to publish personal data through activities.

4. Doba uložení

We store your activities and personal data published via our corporate web presence until you revoke your consent. In addition, we comply with the statutory retention periods.

5. Objection and removal

You can object at any time to the processing of your personal data which we collect within the scope of your use of our corporate web presence and assert your rights as a data subject mentioned under IV. of this privacy policy. Please send us an informal Email to the Email address stated in this privacy policy. LinkedIn has also signed and is certified under the Privacy Shield Agreement between the European Union and the United States. LinkedIn commits itself to comply with the standards and regulations of the European data protection law. Further information can be found in the following linked entry: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active You can find further information on objection and removal options here:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XIII. Hosting

The website is hosted on servers of a service provider commissioned by us.

Our service provider is: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany

The servers automatically collect and store information in so-called server log files, which your browser automatically transmits when you visit the website. The stored information are:

  1. Browser type and version
  2. Used operating system
  3. Referrer URL
  4. Hostname of the accessing computer
  5. Time and date of the server request
  6. IP address of the user's device

This data will not be merged with other data sources. The data is collected on the basis of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the technically error-free presentation and optimization of his website – for this the server log files must be recorded. The server of the website is geographically located in Germany.

XIV. Geotargeting

We use the IP address and other information provided by the user (e.g. the postal code used for registration or ordering) to approach regional target groups (so-called "geotargeting"). The regional target group approach is used, for example, to automatically display regional offers or advertisements that often are more relevant to users. The legal basis for the use of the IP address and any other information provided by the user (e.g. postal code) is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, based on our legitimate interest in ensuring a more precise target group approach and thus providing offers and advertising with greater relevance for our users. Part of the IP address and the additional information provided by the user (e.g. postal code) are merely processed and not stored separately.

You can prevent geotargeting by, for example, using a VPN or proxy server that prevents accurate localization. In addition, depending on the browser you are using, you can also deactivate a location localization in the corresponding browser settings (as far as this is supported by the respective browser). We use geotargeting on our website for the following purposes:

1. Customer approach

Registration of the user is required for the provision of certain content and services on our website. This is the case for the data collected during the registration process if the registration is cancelled or modified on our website.

XV. Content delivery networks

CloudFlare

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

On our website we use functions of the content delivery network CloudFlare of CloudFlare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Munich, Germany (Hereinafter referred to as CloudFlare). A Content Delivery Network (CDN) is a network of regionally distributed servers connected via the Internet to deliver content, especially large media files such as videos. CloudFlare offers web optimization and security services that we use to improve the load times of our website and to protect it from misuse. When you visit our website you will be connected to the servers of CloudFlare, e.g. to retrieve content. This allows personal data to be stored and evaluated in server log files, in particular the user’s activity (e.g. which pages have been visited) and device and browser information (e.g. IP address and operating system). Data can be transferred to Cloudflare servers in the USA. Cloudflare has submitted to the Privacy-Shield-Agreement between the European Union and the USA and is certified. Cloudflare commits itself to comply with the standards and regulations of the European data protection law. Further information can be found in the following linked entry:\nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active\nFurther information on the collection and storage of data by CloudFlare can be found here: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

2. Účel zpracování údajů

The use of CloudFlare’s features serves to deliver and accelerate online applications and content.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

The data is collected on the basis of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the technically error-free presentation and optimization of his website – for this the server log files must be recorded.

4. Doba uložení

Your personal information will be retained for as long as necessary to fulfill the purposes described in this Privacy Policy or as required by law.

5. Objection and removal

Information about objection and removal options regarding CloudFlare can be found at: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

XVI. Usage of Plugins

We use plugins for various purposes. The plugins used are listed below:

Use of Google Analytics

1. Scope of processing of personal data

We use Google Analytics, a web analysis service provided by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA and its representative in the Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). Google Analytics examines, among other things, the origin of visitors, their length of stay on individual pages and the use of search engines, thus allowing better monitoring of the success of advertising campaigns. Google places a cookie on your computer. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user’s activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and browser information (in particular the IP address and the operating system), data on the advertisements displayed (in particular which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and also data on advertising partners (in particular pseudonymised user IDs). The information generated by the cookie about your use of this website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. However, if IP anonymization is enabled on this online presence, Google will previously truncate your IP address within member states of the European Union or other signatory states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP address transmitted to a Google server in the USA and shortened there. Google has signed and is certified under the Privacy Shield Agreement between the European Union and the United States. By doing so, Google is committed to complying with the standards and regulations of European data protection law. More information can be found in the following linked entry: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP anonymization is active on this online presence. On behalf of the operator of this online presence, Google will use this information to evaluate your use of the online presence, to compile reports on the activities of the online presence and to provide further services associated with the use of the online presence and the Internet use to the operator of the online presence. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics is not combined with other data from Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of our website.\Further information on the collection and storage of data by Google can be found here: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Účel zpracování údajů

The purpose of processing personal data is to specifically address a target group that has already expressed an initial interest by visiting the site.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

The Právní základ pro zpracování osobních údajů is the user’s given consent in accordance with Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Doba uložení

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfill the purposes described in this Privacy Policy or as required by law. Advertising data in server logs is anonymized by Google’s own statements to delete parts of the IP address and cookie information after 9 and 18 months respectively.

5. Possibility of revocation of consent and removal

You have the right to revoke your declaration of consent under data protection law at any time. The revocation of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the revocation. You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the "Do Not Track" function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser. your IP address) to Google and to prevent the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google: https://adssettings.google.de\Further information on objection and removal options against Google can be found at: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

6. Opt-In and Opt-Out Tracking

Tracking

Use of Google Tag Manager

1. Scope of processing of personal data

We use the Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA and its representative in the Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). With Google Tag Manager, tags from Google and third-party services can be managed and bundled and embedded on an online presence. Tags are small code elements on an online presence that are used, among other things, to measure visitor numbers and behavior, capture the impact of online advertising and social channels, use remarketing and targeting, and test and optimize online presences. When a user visits the online presence, the current tag configuration is sent to the user’s browser. It contains statements about which tags are to be triggered. Google Tag Manager triggers other tags that may themselves collect data. You will find information on this in the passages on the use of the corresponding services in this data protection declaration. Google Tag Manager does not access this data, and data may be transferred to Google servers in the United States. Google has signed and certified a privacy shield agreement with the European Union and the United States. By doing so, Google is committed to complying with the standards and regulations of European data protection law. For more information, please refer to the following linked entry: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active For more information about the Google Tag Manager, please visit https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html and see Google’s privacy policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

2. Účel zpracování údajů

The purpose of the processing of personal data lies in the collected and clear administration as well as an efficient integration of the services of third parties.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

The Právní základ pro zpracování osobních údajů is the user’s given consent in accordance with Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Doba uložení

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfill the purposes described in this Privacy Policy or as required by law. Advertising data in server logs is anonymized by Google’s own statements to delete parts of the IP address and cookie information after 9 and 18 months respectively.

5. Possibility of revocation of consent and removal

You have the right to revoke your declaration of consent under data protection law at any time. The revocation of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the revocation. You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the "Do Not Track" function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser. your IP address) to Google and to prevent the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google: https://adssettings.google.de\

Further information on objection and removal options against Google can be found at: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Use of Google AdWords

1. Scope of processing of personal data

We use Google AdWords of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA and its representative in the Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). With this service we place advertisements. Google places a cookie on your computer. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user’s activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and browser information (in particular the IP address and operating system), data about the advertisements displayed (in particular which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and also data from advertising partners (in particular pseudonymised user IDs). Google has signed and certified a privacy shield agreement with the European Union and the United States. By doing so, Google is committed to complying with the standards and regulations of European data protection law. Further information can be found in the following linked entry: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Further information on the collection and storage of data by Google can be found here: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Účel zpracování údajů

We only obtain knowledge of the total number of users who have responded to our advertisement. We will not share any information that could be used to identify you. The use does not serve the traceability.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

The Právní základ pro zpracování osobních údajů is the user’s given consent in accordance with Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Doba uložení

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfill the purposes described in this Privacy Policy or as required by law, e.g. for tax and accounting purposes.

5. Possibility of revocation of consent and removal

You have the right to revoke your declaration of consent under data protection law at any time. The revocation of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the revocation. You can prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies from third parties on your computer, by using the "Do Not Track" function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by using a script blocker such as a browser browser browser.B. Install NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google: https://adssettings.google.de

Further information on objection and removal options against Google can be found at:\https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en

Use of Google Maps

1. Scope of processing of personal data

We use the online map service Google Maps of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA and the representative in the Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). We use the Google Maps plugin to visually display geographical data and embed it on our online presence. Through the use of Google Maps on our online presence, information about the use of our online presence, your IP address and addresses entered with the route plan function are transmitted to a Google server in the USA and stored there. Google has signed and certified a privacy shield agreement with the European Union and the United States. By doing so, Google is committed to complying with the standards and regulations of European data protection law. Further information can be found in the following linked entry: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Further information on the collection and storage of data by Google can be found here: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Účel zpracování údajů

The use of the Google Maps plug-in serves to improve user friendliness and an appealing presentation of our online presence.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

The legal basis for the processing of users’ personal data is in principle the consent of the user in accordance with Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR.

4. Doba uložení

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfill the purposes described in this Privacy Policy or as required by law.

5. Possibility of objection and removal

You can prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies from third parties on your computer, by using the "Do Not Track" function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by using a script blocker such as a browser browser browser.B. Install NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser. With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google: https://adssettings.google.de

Further information on objection and removal options against Google can be found at: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Use of Google Webfonts

1. Scope of processing of personal data

We use Google web fonts of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA and its representative in the Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). The web fonts are transferred to the browser’s cache when the page is called up in order to be able to use them for the visually improved display of various information. If the browser does not support Google Web Fonts or does not allow access, the text will be displayed in a default font. When the page is accessed, no cookies are stored for the online presence visitor. Data transmitted in connection with the page view is sent to resource-specific domains such as https://fonts.googleapis.com or https://fonts.gstatic.com. It may be used to store and analyze personal data, in particular user activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on) and device and browser information (in particular IP address and operating system). This may involve the transfer of data to Google’s servers in the United States. Google has signed and certified a privacy shield agreement with the European Union and the United States. By doing so, Google is committed to complying with the standards and regulations of European data protection law. For more information, please refer to the following linked entry: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

The data will not be associated with any data that may be collected or used in connection with the parallel use of authenticated Google services such as Gmail.

For more information about the collection and storage of data by Google, please visit: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Účel zpracování údajů

The use of Google Webfonts serves an appealing representation of our texts. If your browser does not support this feature, a standard font will be used by your computer to display it.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

The legal basis for the processing of users’ personal data is in principle the consent of the user in accordance with Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR.

4. Doba uložení

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfill the purposes described in this Privacy Policy or as required by law, e.g. for tax and accounting purposes.

5. Possibility of objection and removal

You can prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies from third parties on your computer, by using the "Do Not Track" function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by using a script blocker such as a browser browser browser.B. Install NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google: https://adssettings.google.de

Further information on objection and removal options against Google can be found at:https://policies.google.com/privacy?gl =EN&hl=en

XVII. Integration of plugins via external service providers

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

We integrate certain plugins on our website via external service providers in the form of content delivery networks. When you access our website, a connection is established to the servers of the providers used by us to retrieve content and store it in the cache of the user’s browser. This allows personal data to be stored and evaluated in server log files, in particular device and browser information (e.g. IP address and operating system). We use the following services:

Use of Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS")
1. The scope of processing of personal data

We use functionalities of the B2B marketing automation and lead generation tool Pardot MAS of Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 300, 30326, Atlanta, Georgia, United States (hereinafter referred to as Pardot) and Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, Munich, Germany (hereinafter referred to as Salesforce).

Pardot enables us to address landing pages, registration forms and e-mail campaigns precisely to a target group and to provide personalized content. In addition, Pardot records your click path through the site and creates a pseudonymous user profile. Cookies are used for this purpose in order to recognize your browser.

The following personal data is processed by Pardot MAS:

 • Device information
 • Information about log files, user data
 • IP address

Data is transferred to Salesforce servers in the USA. Salesforce has signed and certified itself to the Privacy Shield Agreement between the European Union and the United States. This means that Salesforce is committed to complying with the standards and regulations of European data protection law. For more information, please see the entry linked: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active

Salesforce has adopted Binding Corporate Rules (BCRs) to enable the transfer of personal data from the EU and EEA to Salesforce locations outside the EU and EEA. You can find Salesforce’s Binding Corporate Rules at: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=991195317279-06&locale=en&indexation=true
or can receive them by informal email to support@Salesforce.com.

For more information on how Salesforce processes the data, click here: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

2. Purpose of the data processing

The use of Pardot MAS helps us to automate the use of B2B marketing, identify customers more efficiently and optimize leads.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

The legal basis for the processing of users‘ personal data is in principle the consent of the user in accordance with Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR.

4. Doba uložení

Your personal information will be kept for as long as necessary to fulfil the purposes described in this privacy policy or as required by law, e.g. for tax and accounting purposes.

5. Possibility of revocation and erasure

Marketing – Opt-In and Opt-Out

You have the right to revoke your data protection declaration of consent at any time. By revoking your consent, the lawfulness of the processing carried out on the basis of your consent until the revocation is not affected.

You can prevent Salesforce from collecting and processing your personal information by preventing third-party cookies from being stored on your computer, by using the "Do Not Track" feature of a supporting browser, by disabling the execution of script code in your browser, or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

For more information on how to dispute and resolve issues with Salesforce, see https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

followNewsletter
Jak vám můžeme dnes pomoci?