Политика за поверителност

We care about your privacy!

от февруари 2020 г

Съдържание

I. Име и адрес на администратора на лични данни
II. Име и адрес на назначеното длъжностно лице по защита на личните данни
III. Обща информация относно обработването на данни
IV. Права на субекта на данни
V. Предоставяне на уебсайта и създаване на регистрационни файлове
VI. Използване на „бисквитки"
VII. Информационен бюлетин
VIII. Свързване чрез имейл
IX. Форма за контакт
X. Кандидатстване чрез имейл и формуляр за кандидатстване
XI. Корпоративни уеб страници
XII. Използване на корпоративни страници в мрежи с професионална ориентация
XIII. Хостинг
XIV. Геотаргетиране
XV. Мрежи за доставка на съдържание
XVI. Използване на плъгини
XVII. Интегриране на плъгини чрез външни доставчици на услуги

I. Име и адрес на администратора на лични данни

Администраторът на лични данни, който е отговорен съгласно целите на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR/ОРЗД) на Европейския съюз и други национални закони за защита на данните на държавите членки, както и съгласно други регламенти за защита на данните, е:

IFCO Management GmbH
Zugspitzstraße 7
82049 Pullach
Deutschland

+49 89 744 91 0
privacy@ifco.com
www.ifco.com

II. Име и адрес на назначеното длъжностно лице по защита на личните данни

Назначеното длъжностно лице по защита на личните данни е:

DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 Munich
Germany

+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

III. Обща информация относно обработването на данни

1. Обхват на обработването на лични данни

Като цяло ние обработваме личните данни на нашите потребители само до степента, необходима за предоставянето на функциониращ уебсайт с нашето съдържание и услуги. Регулярното обработване на лични данни се извършва само със съгласието на потребителя. Изключенията включват случаите, в които технически е невъзможно да се получи предварително съгласие и в които обработването на данни е разрешено от закона.

2. Правно основание за обработването на данни

Като правно основание за получаване на съгласието на субекта на данни за обработването на неговите данни служи чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
А що се отнася до обработването на лични данни, необходими за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, като правно основание служи чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Това важи също и за операциите по обработване, необходими за извършването на преддоговорни дейности. Когато е необходимо да се обработват лични данни, за да се изпълни законово задължение, което се прилага спрямо нашата компания, за правно основание служи чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.
Ако жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице изискват обработването на лични данни, като правно основание служи чл. 6, параграф 1, буква г) от ОРЗД.
Ако обработването на данни е необходимо, за да се защитят законните интереси на нашата компания или на трета страна, и основните права и свободи на субекта на данните не надделяват над интересите на първоспоменатите, като правно основание за обработването на данни ще служи чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

3. Премахване на данните и продължителност на съхранението им

Личните данни на субекта на данните ще бъдат изтрити или ограничени веднага след като целта за тяхното съхранение бъде постигната. Може да има допълнително съхранение, ако това е предвидено от европейския или националния законодател в рамките на регламентите на ЕС, в закон или други съответстващи разпоредби, които се прилагат спрямо администратора на данните. Ограничаването или изтриването на данните също се прави и когато изтече предвиденият в гореспоменатите стандарти срок за съхранение, освен ако е необходимо съхраняването на данните да се удължи с цел сключването или изпълнението на съответния договор.

IV. Права на субекта на данни

Когато се обработват личните ви данни, вследствие на това по смисъла на ОРЗД вие ставате субект на данни и имате следните права:

1. Право на информация

Можете да поискате от администратора на лични данни да потвърди дали вашите лични данни се обработват от него.

Ако такова обработване е налице, можете да поискате от администратора на лични данни да ви предостави следната информация:

 • Целта, за която се обработват личните данни;
 • Категориите лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, на които са разкрити или все още се разкриват отнасящите се за вас лични данни.
 • Планираната продължителност на съхранение на личните ви данни или, ако не е налична конкретна информация, критериите за определяне на продължителността на съхранение;
 • Съществуването на право на коригиране или изтриване на касаещите вас лични данни, право на ограничаване на обработването им от администратора на лични данни или право на възражение срещу такова обработване;
 • Съществуването на право на жалба до надзорен орган;
 • Всичката налична информация относно източника на личните данни, ако те не са събрани от субекта на данните;
 • Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране съгласно чл. 22, параграфи 1 и 4 от ОРЗД, и в определени случаи – съществена информация относно използваната система за обработване на данни и относно обхвата и целения резултат от такова обработване на данните на субекта.

Имате правото да поискате информация дали личните ви данни ще се предават на трета държава или на международна организация. Във връзка с това, в такъв случай можете да поискате подходящи гаранции съгласно чл. 46 от ОРЗД относно предаването.

2. Право на коригиране

Ако личните ви данни, които се обработват, са неточни или непълни, имате право на тяхното коригиране и/или попълване от администратора на лични данни. Администраторът на данните трябва да ги коригира без забавяне.

3. Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни при следните условия:

 • Ако оспорите точността на личните ви данни за срок, който позволява на администратора на данните да провери точността им;
 • Обработването е неправомерно и вие откажете личните ви данни да бъдат изтрити, като вместо това изисквате използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът на данните или неговият представител не се нуждае повече от личните ви данни за целите на обработването, но вие се нуждаете от тях, за да отстоите, упражните или защитите правни претенции; или
 • Ако сте възразили срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от ОРЗД и все още не е сигурно дали законните основания на администратора на лични данни вземат превес над вашите основания.

Ако обработването на касаещи вас лични данни е ограничено, тези данни могат да се използват, с изключение на съхранението им, само с вашето съгласие или с цел отстояване, упражняване или защитаване на правни претенции или с цел защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или поради важен обществен интерес, интереса на Съюза или на държава членка.

Ако обработването е било ограничено съгласно гореспоменатите условия, администраторът на лични данни ще ви информира, преди ограничението да бъде отменено.

4. Право на изтриване

a) Задължение за изтриване

Ако поискате от администратора на данни незабавно да изтрие личните ви данни, той е длъжен да го направи веднага, при положение че едно от следните е приложимо:

 • Касаещите вас лични данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани.
 • Вие оттеглите съгласието си, с което се разрешава обработването съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД и няма друго правно основание за обработване на данните.
 • Вие възразите срещу обработването на данните съгласно чл. 21, параграф 1 от ОРЗД, при условие че обработването се основава на законен интерес, или възразите съгласно чл. 21, параграф 2 от ОРЗД.
 • Личните ви данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Изтриването на личните ви данни е необходимо, за да се спази правно задължение по правото на Съюза или правото на държавите членки, което се прилага спрямо администратора на данните.
 • Личните ви данни са събрани във връзка с информационни бизнес услуги, предлагани съгласно чл. 8, параграф 1 от ОРЗД.
б) Уведомяване на трети страни

Ако администраторът на данни е направил личните ви данни обществено достояние и е задължен да ги изтрие съгласно чл. 17, параграф 1 от ОРЗД, той трябва да предприеме подходящи мерки, включително технически средства, за да уведоми лицата, обработващи личните данни, че е направено искане да се изтрият всички връзки към тези лични данни или копия, или реплики на личните данни, вземайки предвид наличната технология и разходите по изпълнението на процеса.

в) Изключения

Правото на изтриване не съществува, ако обработването е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на словото и правото на информация;
 • за изпълнението на правно задължение, което се изисква съгласно правото на Съюза или на държавите членки, на което администраторът на данните или неговият представител е субект, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на публични правомощия, които са делегирани на администратора или на представителя;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве съгласно чл. 9, параграф 2, букви з) и и), както и чл. 9, параграф 3 от ОРЗД;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно чл. 89, параграф 1 от ОРЗД, доколкото съществува вероятност законът, посочен в подточка а), да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или
 • за изпълнението, упражняването или защитата на правни претенции.

5. Право на информиране

Ако имате правото на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването от администратора на лични данни, той е длъжен да информира всички получатели, на които са били разкрити личните ви данни, за коригирането, изтриването или ограничаването на обработването на данните, освен ако това се окаже невъзможно или се изискват непропорционално големи усилия.

Вие си запазвате правото да бъдете информирани от администратора на лични данни относно получателите на вашите данни.

6. Право на преносимост на данните

Имате правото да получите вашите лични данни, които сте предоставили на администратора на данни, в структуриран, стандартен и пригоден за машинно четене формат. Освен това имате правото да прехвърлите тези данни на друго лице без възпрепятстване от администратора на данни, на когото първоначално сте предоставили данните, при положение че:

  1. обработването е въз основа на съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД или на договорно задължение съгласно чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

При упражняването на това си право също така имате правото да настоявате отнасящите се до вас лични данни да бъдат прехвърлени директно от едното лице на другото, доколкото това е технически осъществимо. Свободите и правата на други лица няма да бъдат засегнати. Правото на преносимост на данните не се отнася до обработването на лични данни, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са делегирани на администратора на данни.

7. Право на възражение

В зависимост от ситуацията ви, имате правото по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни, извършващо се по чл. 6, параграф 1, буква д) или буква е) от ОРЗД; това важи също и за профилиране, основаващо се на тези разпоредби.
Администраторът на данни повече няма да обработва отнасящите се до вас лични данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат превес над интересите, правата и свободите ви, или обработването е за целите на изпълнението, упражняването или защитата на правни претенции. Ако отнасящите се до вас лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате правото по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни във връзка с такъв вид рекламиране; това важи също и за профилиране, доколкото то е свързано с директни мейли. Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, личните ви данни повече няма да се обработват за тези цели. Независимо от Директива 2002/58/ЕО, имате възможността, в контекста на използването на услугите на информационното общество, да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, при които се използват технически спецификации.

8. Право на оттегляне на декларацията за съгласие във връзка с защитата на данните

Имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не влияе на законността на обработването, извършено въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му.

9. Автоматизирани решения по конкретни случаи, включително профилиране

Имате правото да не бъдете обект на решение, което се основава единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, и което ще породи правни последствия или ще ви засегне по подобен начин. Това не важи, ако решението:

 • е необходимо за сключването или изпълнението на договор между вас и администратора на лични данни,
 • е разрешено от законодателството на Съюза или на държава членка, което се прилага спрямо администратора на данни, и когато това законодателство включва подходящи мерки за защита на правата, свободите и легитимните ви интереси; или
 • е с изричното ви съгласие.

Тези решения обаче не трябва да се основават на специалните категории лични данни по чл. 9, параграф 1 от ОРЗД, освен ако не се прилага чл. 9, параграф 2, буква а) или буква ж) от ОРЗД и не са взети разумни мерки за защита на правата и свободите ви, както и на легитимните ви интереси.
По отношение на случаите, посочени в точки (1) и (3), администраторът на лични данни взема подходящи мерки за защита на правата и свободите ви, както и на законните ви интереси, включително правото да получите съдействие от администратора или неговия представител, правото да изразите мнението си по въпроса и да оспорите решението.

10. Право на жалба до надзорен орган

Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, вие имате право да подадете жалба до надзорен орган в държавата членка на вашето местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на касаещите вас лични данни нарушава разпоредбите на ОРЗД. Надзорният орган, до когото е подадена жалбата, ще информира жалбоподателя за статуса и резултата от нея, включително за възможността за съдебна защита съгласно чл. 78 от ОРЗД.

V. Предоставяне на уебсайта и създаване на регистрационни файлове

1. Описание и обхват на обработването на данни

При всеки достъп до нашия уебсайт системата ни автоматично събира данни и релевантна информация от компютърната система на свързалото се устройство.

Събират се следните данни:

 • Типът и версията на използвания браузър
 • Операционната система на потребителя
 • Доставчикът на интернет услуги на потребителя
 • Датата и часа на достъпа
 • Уеб страниците, от които системата на потребителя е получила достъп до нашия уебсайт
 • Уеб страниците, до които системата на потребителя е получила достъп чрез нашия уебсайт

Данните се съхраняват също и в регистрационните файлове на нашата система. Не се включват IP адресите на потребителите или други данни, даващи възможност данните да се припишат на определен потребител. Данните не се съхраняват заедно с другите лични данни на потребителя.

2. Цел на обработването на данни

Съхраняването в регистрационни файлове се прави, за да се осигури функционирането на уебсайта. Данните се използват също и за оптимизиране на уебсайта, както и за осигуряване на сигурността на нашите ИТ системи. Анализ на данните за маркетингови цели не се извършва.

По отношение на гореспоменатите цели нашият законен интерес се основава на обработването на данни съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

3. Правно основание за обработването на данни

Правното основание за временното съхранение на данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

4. Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтрити веднага след като престанат да бъдат необходими за целта, за която се събират. Сесията завършва, когато събирането на данни за предоставянето на уебсайта се осъществи.

5. Възражение и премахване

Събирането на данни за целта на предоставянето на уебсайта, както и съхранението на данни в регистрационни файлове са от съществено значение за функционирането на уебсайта. Поради тази причина потребителят не може да възрази срещу гореспоменатите процеси.

VI. Използване на „бисквитки"

1. Описание и обхват на обработването на данни

Нашият уебсайт използва „бисквитки". „Бисквитките" са текстови файлове, които се съхраняват в уеб браузъра на компютърната система на потребителя. Ако потребителят осъществи достъп до уебсайт, в операционната система на потребителя може да се съхрани „бисквитка". Тези „бисквитки" съдържат низ от знаци, които позволява браузърът да бъде уникално идентифициран при повторно отваряне на уебсайта.

Използваме „бисквитки", за да направим използването на нашия уебсайт по-лесно за потребителите. Някои елементи на уебсайта ни изискват свързващият се с него браузър да може да бъде идентифициран дори и след прекъсване на зареждането на уеб страницата.

Чрез „бисквитките" се съхраняват и предават следните данни:

 1. Езикови настройки
 2. Информация за влизане с потребителски акаунт

Също така на нашия уебсайт използваме „бисквитки", позволяващи ни да анализираме поведението на сърфиране на нашите потребители. В резултат на това се предават следните данни:

 1. Използване на функциите на уебсайта
 2. Избор на страна

Събраните по този начин потребителски данни се псевдонимизират чрез технически средства. В резултат на това повече не е възможно данните да бъдат свързани с потребителя, разглеждащ сайта. Данните не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителите. При получаване на достъп до нашия уебсайт потребителят се информира относно използването на „бисквитки" за аналитични цели и се получава неговото съгласие за обработването на лични данни, използвани в този контекст. Във връзка с това също се осигурява и препратка към настоящата политика за поверителност.

2. Цел на обработването на данни

Целта на използването на технически „бисквитки" е да се опрости използването на уебсайта за нашите потребители. Някои от функциите на уебсайта ни не могат да се предлагат, без да се използват „бисквитки". Тези функции изискват браузърът да може да бъде разпознат дори и след смяна на страницата. „Бисквитките" са ни необходими за следното:

 1. Прилагане на езикови настройки
 2. Избор на страна

Потребителските данни, събирани чрез технически „бисквитки", не се използват за създаване на потребителски профили.

Аналитичните „бисквитки" се използват с цел подобряване качеството и съдържанието на уебсайта ни. Чрез аналитичните „бисквитки" ние научаваме как се използва уебсайтът и по този начин можем постоянно да оптимизираме предложението си. „Бисквитките", които не са технически необходими, се използват за статистически анализ на уебсайта и за маркетингови цели. В този случай нашите законни интереси се основават на обработването на лични данни съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

3. Правно основание за обработването на данни

Правното основание за обработването на лични данни чрез използване на технически „бисквитки" е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Ако потребителят е дал своето съгласие, правното основание за обработването на лични данни чрез използването на „бисквитки" за аналитични цели е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

4. Продължителност на съхранението и възможност за възражение и премахване

„Бисквитките" се съхраняват на устройството на потребителя и се предават на нашия сайт от потребителя. Затова вие, в качеството си на потребител, също имате пълен контрол над използването на „бисквитки". Можете да деактивирате или да ограничите предаването на „бисквитки", като промените настройките на вашия уеб браузър. „Бисквитките", които са вече записани, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да се прави и автоматично. Ако се деактивират „бисквитките" за нашия уебсайт, възможно е не всички негови функции да могат да бъдат използвани пълноценно. Ако използвате версия 12.1 или по-висока на браузъра Safari, „бисквитките" се изтриват автоматично след седем дни. Това важи също и за „бисквитките" за отказ, които се използват за предотвратяване на използването на проследяващи механизми.

VII. Информационен бюлетин

1. Описание и обхват на обработването на данни

На нашия уебсайт можете да се абонирате безплатно за информационен бюлетин. При абониране за бюлетина на нас се предават следните данни от формуляра:

  1. Имейл адрес 
  2. Фамилия 
  3. Име 
  4. Държава 

На трети страни не се предават никакви данни във връзка с обработването на данните за изпращането на бюлетините. Данните ще бъдат използвани единствено за изпращане на бюлетина.

2. Цел на обработването на данни

Събирането на имейл адреса на потребителя служи за целта информационният бюлетин да бъде доставен на получателя. Събирането на допълнителни лични данни като част от регистрационния процес служи за целта да се предотвратят злоупотреби с услугите или с използвания имейл адрес.

3. Правно основание за обработването на данни

Правното основание за обработването на данните на потребителя след регистрирането му за информационния бюлетин е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД, ако потребителят е дал съгласието си.

4. Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтрити веднага след като престанат да са необходими за постигането на целта, за която са събрани. Затова имейл адресът на потребителя ще се съхранява, докато абонаментът за информационния бюлетин е активен. Другите лични данни, които се събират в процеса на регистрацията, обикновено се изтриват след седем дни.

5. Възражение и премахване

Абонаментът за информационния бюлетин може да бъде отменен от субекта на данните по всяко време. За целта всеки бюлетин съдържа линк за отказ. Чрез него също е възможно да оттеглите съгласието си за съхранението на личните данни, събрани в процеса на регистрацията.

VIII. Свързване чрез имейл

1. Описание и обхват на обработването на данни

Можете да се свържете с нас чрез предоставения на нашия уебсайт имейл адрес. В такъв случай предадените с имейла лични данни на потребителя ще бъдат съхранени. Данните ще бъдат използвани единствено за обработване на разговора.

2. Цел на обработването на данни

Ако се свържете с нас чрез имейл, това също така представлява необходимия законен интерес за обработването на данните.

3. Правно основание за обработването на данни

Ако потребителят е дал своето съгласие, правното основание за обработването на данните е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
Правното основание за обработването на данни, предадени в процеса на изпращане на имейл, е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако целта на свързването чрез имейл е да се сключи договор, допълнителното правно основание за обработването е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

4. Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтрити веднага след като престанат да са необходими за постигането на целта, за която са събрани. За лични данни, изпратени по имейл, този момент настъпва, когато съответният разговор с потребителя приключи. Разговорът приключва, когато от обстоятелствата може да се заключи, че съответният въпрос е разрешен окончателно. Допълнителните лични данни, събрани в процеса на изпращането на имейли, ще бъдат изтрити най-късно в седемдневен срок.

5. Възражение и премахване

Потребителят има възможност да оттегли съгласието си за обработването на личните му данни по всяко време. Ако потребителят се свърже с нас чрез имейл, той може да възрази срещу съхраняването на личните му данни по всяко време. В такъв случай разговорът не може да бъде продължен. Изпратете имейл до privacy@ifco.com.

В този случай всички лични данни, съхранени в процеса на осъществяването на връзката, ще бъдат изтрити.

IX. Форма за контакт

1. Описание и обхват на обработването на данни

На нашия уебсайт има форма за контакт, която може да се използва за електронна връзка с нас. Ако някой потребител се възползва от тази възможност, данните, въведени във формата, ще бъдат предадени на нас и съхранени. При изпращане на съобщението следните данни също ще бъдат съхранени:

  1. Имейл адрес 
  2. Фамилия 
  3. Име 
  4. Номер на стационарния / мобилния телефон 
  5. Датата и часа на контакта 
  6. Името на компанията 
  7. Темата 
  8. Съобщението 

Като част от процеса на изпращането, ще се вземе вашето съгласие за обработването на данните ви и ще бъдете насочени за справка към настоящата политика за поверителност.

Като алтернатива можете да се свържете с нас чрез предоставения имейл адрес. В такъв случай предадените с имейла лични данни на потребителя ще бъдат съхранени. Данните ще бъдат използвани единствено за обработване на разговора.

2. Цел на обработването на данни

Обработването на личните данни от формата ни служи единствено за целите на осъществяването на контакта. Ако се свържете с нас чрез имейл, това също така представлява необходимия ни законен интерес за обработването на данните. Другите лични данни, които се обработват в процеса на изпращането, служат за предотвратяването на злоупотреби с формата за контакт и за осигуряване на сигурността на нашите системи за информационни технологии.

3. Правно основание за обработването на данни

Ако потребителят е дал своето съгласие, правното основание за обработването на данните е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Правното основание за обработването на данни, предадени в процеса на изпращане на имейл, е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако целта на свързването чрез имейл е да се сключи договор, допълнителното правно основание за обработването е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

4. Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтрити веднага след като престанат да са необходими за постигането на целта, за която са събрани. За личните данни от формата за контакт, както и за тези, изпратени по имейл, този момент настъпва, когато съответният разговор с потребителя приключи. Разговорът приключва, когато от обстоятелствата може да се заключи, че въпросните факти са окончателно изяснени. Допълнителните лични данни, събрани в процеса на изпращането, ще бъдат изтрити най-късно в седемдневен срок.

5. Възражение и премахване

Потребителят има възможност да оттегли съгласието си за обработването на личните му данни по всяко време. Ако потребителят се свърже с нас чрез имейл, той може да възрази срещу съхраняването на личните му данни по всяко време. В такъв случай разговорът не може да бъде продължен. Изпратете имейл до privacy@ifco.com. В този случай всички лични данни, съхранени в процеса на осъществяването на връзката, ще бъдат изтрити.

X. Кандидатстване чрез имейл и формуляр за кандидатстване

1. Обхват на обработването на лични данни

На нашия уебсайт има формуляр за кандидатстване, който може да се използва за подаване на електронни молби. Ако някой кандидат се възползва от тази възможност, данните, въведени във формуляра, ще бъдат предадени на нас и съхранени. Данните са следните:

  1. Име 
  2. Фамилия 
  3. Номер на стационарния / мобилния телефон 
  4. Имейл адрес 
  5. Автобиография 
  6. Свидетелства за завършено образование 
  7. Позиция 

Като част от процеса на изпращането, ще се вземе вашето съгласие за обработването на данните ви и ще бъдете насочени за справка към настоящата политика за поверителност. Като алтернатива можете да ни изпратите вашата молба по имейл. В този случай ние събираме вашия имейл адрес и информацията, предоставена от вас в имейла. След изпращане на молбата ви ще получите потвърждение по имейл от нас, че документите ви по кандидатстването са получени. Данните ви няма да бъдат предавани на трети страни. Данните ще бъдат използвани единствено за обработване на молбата ви.

2. Цел на обработването на данни

Обработването на личните данни от формуляра за кандидатстване ни служи единствено, за да обработим молбата ви. Ако се свържете с нас чрез имейл, това също така представлява необходимия законен интерес за обработването на данните. Другите лични данни, които се обработват в процеса на изпращането, служат за предотвратяването на злоупотреби с формуляра за кандидатстване и за осигуряване на сигурността на нашите системи за информационни технологии.

3. Правно основание за обработването на данни

Правното основание за обработването на данните е инициирането на договорни отношения по искане на субекта на данните съгласно чл. 6, параграф 1, буква б), алтернатива 1 от ОРЗД и § 26, параграф 1, изречение 1 от Федералния закон за защита на данните (BDSG).

4. Продължителност на съхранението

След завършване на процедурата по кандидатстването данните ще се съхраняват за период до шест месеца. Данните ви ще бъдат изтрити най-късно след шест месеца. В случай че сме законово задължени, данните ще се съхраняват съгласно приложимите разпоредби. Допълнителните лични данни, събрани в процеса на изпращането, ще бъдат изтрити най-късно в седемдневен срок.

5. Възражение и премахване

Кандидатът има възможност да възрази срещу обработването на личните му данни по всяко време. Ако кандидатът се свърже с нас чрез имейл, той може да възрази срещу съхраняването на личните му данни по всяко време. В такъв случай молбата ви повече няма да бъде разглеждана. Свържете се с отдел „Човешки ресурси".

В този случай всички лични данни, съхранени в процеса на електронното кандидатстване, ще бъдат изтрити.

XI. Корпоративни уеб страници

Използване на корпоративни страници в социалните мрежи

Instagram: Instagram, част от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

На уебсайта на нашата компания предоставяме информация и предлагаме на потребителите на Instagram възможност за комуникиране. Ако извършите някакво действие на страницата на нашата компания в Instagram (напр. публикуване на коментари или постове, харесвания и др.), може да направите личните си данни (напр. явното ви име или снимката от потребителския ви профил) обществено достояние. Но понеже като цяло или до голяма степен ние нямаме влияние върху обработването на личните ви данни от Instagram – компанията съвместно отговаряща за корпоративната страница на [име на клиента], ние не можем да правим никакви обвързващи изявления относно целта и обхвата на обработването на вашите данни. Нашите корпоративни страници в социалните мрежи се използват за комуникиране и обмен на информация с (потенциални) клиенти. По-конкретно, използваме корпоративните си страници за: Представяне на компанията, набиране на персонал, B2B (междуфирмени комуникации)

Публикациите на страницата на компанията може да включват следното съдържание:

  1. Информация относно продукти 
  2. Информация относно услуги 
  3. Контакти с клиенти 

Всеки потребител е свободен да публикува свои лични данни чрез дейностите си. Правното основание за обработването на данните е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Данните, генерирани на страницата на компанията, не се съхраняват в собствените ни системи.

Instagram е подписала и е сертифицирана по Споразумението Privacy Shield (Щит за личните данни), сключено между Европейския съюз и САЩ. Това гарантира, че Instagram се ангажира да спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. Допълнителна информация може да бъде намерена на следния линк: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни, събирани от нас при използването ви на корпоративната ни страница в Instagram, както и да упражните правата си на субект на данни, споменати в раздел IV на настоящата политика за поверителност. Моля, изпратете ни неформален имейл на privacy@ifco.com. За допълнителна информация относно обработването на личните ви данни от Instagram, както и за съответните възможности за възражение, моля кликнете тук:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

На уебсайта на нашата компания предоставяме информация и предлагаме на потребителите на Pinterest възможност за комуникиране. Ако извършите някакво действие на страницата на нашата компания в Pinterest (напр. публикуване на коментари или постове, харесвания и др.), може да направите личните си данни (напр. явното ви име или снимката от потребителския ви профил) обществено достояние. Но понеже като цяло или до голяма степен ние нямаме влияние върху обработването на личните ви данни от Pinterest – компанията съвместно отговаряща за корпоративната страница на [име на клиента], ние не можем да правим никакви обвързващи изявления относно целта и обхвата на обработването на вашите данни. Нашите корпоративни страници в социалните мрежи се използват за комуникиране и обмен на информация с (потенциални) клиенти. По-конкретно, използваме корпоративните си страници за: Представяне на компанията, набиране на персонал, B2B (междуфирмени комуникации)

Публикациите на страницата на компанията може да включват следното съдържание:

  1. Информация относно продукти 
  2. Информация относно услуги 
  3. Контакти с клиенти 

Всеки потребител е свободен да публикува свои лични данни чрез дейностите си. Правното основание за обработването на данните е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Данните, генерирани на страницата на компанията, не се съхраняват в собствените ни системи.

Pinterest е подписала и е сертифицирана по Споразумението Privacy Shield (Щит за личните данни), сключено между Европейския съюз и САЩ. Това гарантира, че Pinterest се ангажира да спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. Допълнителна информация може да бъде намерена на следния линк: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни, събирани от нас при използването ви на корпоративната ни страница в Pinterest, както и да упражните правата си на субект на данни, споменати в раздел IV на настоящата политика за поверителност. Моля, изпратете ни неформален имейл на privacy@ifco.com. За допълнителна информация относно обработването на личните ви данни от Pinterest, както и за съответните възможности за възражение, моля кликнете тук:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

На уебсайта на нашата компания предоставяме информация и предлагаме на потребителите на Twitter възможност за комуникиране. Ако извършите някакво действие на страницата на нашата компания в Twitter (напр. публикуване на коментари или постове, харесвания и др.), може да направите личните си данни (напр. явното ви име или снимката от потребителския ви профил) обществено достояние. Но понеже като цяло или до голяма степен ние нямаме влияние върху обработването на личните ви данни от Twitter – компанията съвместно отговаряща за корпоративната страница на [име на клиента], ние не можем да правим никакви обвързващи изявления относно целта и обхвата на обработването на вашите данни. Нашите корпоративни страници в социалните мрежи се използват за комуникиране и обмен на информация с (потенциални) клиенти. По-конкретно, използваме корпоративните си страници за: Представяне на компанията, набиране на персонал, B2B (междуфирмени комуникации)

Публикациите на страницата на компанията може да включват следното съдържание:

  1. Информация относно продукти 
  2. Информация относно услуги 
  3. Контакти с клиенти 

Всеки потребител е свободен да публикува свои лични данни чрез дейностите си. Правното основание за обработването на данните е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Данните, генерирани на страницата на компанията, не се съхраняват в собствените ни системи.

Twitter е подписала и е сертифицирана по Споразумението Privacy Shield (Щит за личните данни), сключено между Европейския съюз и САЩ. Това гарантира, че Twitter се ангажира да спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. Допълнителна информация може да бъде намерена на следния линк: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни, събирани от нас при използването ви на корпоративната ни страница в Twitter, както и да упражните правата си на субект на данни, споменати в раздел IV на настоящата политика за поверителност. Моля, изпратете ни неформален имейл на privacy@ifco.com. За допълнителна информация относно обработването на личните ви данни от Twitter, както и за съответните възможности за възражение, моля кликнете тук:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States

На уебсайта на нашата компания предоставяме информация и предлагаме на потребителите на YouTube възможност за комуникиране. Ако извършите някакво действие на страницата на нашата компания в YouTube (напр. публикуване на коментари или постове, харесвания и др.), може да направите личните си данни (напр. явното ви име или снимката от потребителския ви профил) обществено достояние. Но понеже като цяло или до голяма степен ние нямаме влияние върху обработването на личните ви данни от YouTube – компанията съвместно отговаряща за корпоративната страница на [име на клиента], ние не можем да правим никакви обвързващи изявления относно целта и обхвата на обработването на вашите данни. Нашите корпоративни страници в социалните мрежи се използват за комуникиране и обмен на информация с (потенциални) клиенти. По-конкретно, използваме корпоративните си страници за: Представяне на компанията, набиране на персонал, B2B (междуфирмени комуникации)

Публикациите на страницата на компанията може да включват следното съдържание:

  1. Информация относно продукти 
  2. Информация относно услуги 
  3. Контакти с клиенти 

Всеки потребител е свободен да публикува свои лични данни чрез дейностите си. Правното основание за обработването на данните е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Данните, генерирани на страницата на компанията, не се съхраняват в собствените ни системи.

YouTube е подписала и е сертифицирана по Споразумението Privacy Shield (Щит за личните данни), сключено между Европейския съюз и САЩ. Това гарантира, че YouTube спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. Допълнителна информация може да бъде намерена на следния линк: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни, събирани от нас при използването ви на корпоративната ни страница в YouTube, както и да упражните правата си на субект на данни, споменати в раздел IV на настоящата политика за поверителност. Моля, изпратете ни неформален имейл на privacy@ifco.com. За допълнителна информация относно обработването на личните ви данни от YouTube, както и за съответните възможности за възражение, моля кликнете тук:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

XII. Използване на корпоративни страници в мрежи с професионална ориентация

1. Обхват на обработването на данни

Ние използваме корпоративни страници в мрежи с професионална ориентация. Поддържаме корпоративно присъствие в следните мрежи с професионална ориентация:

LinkedIn: LinkedIn Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland
XING: XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany

На нашия сайт предоставяме информация и предлагаме на потребителите възможност за комуникиране. Корпоративните ни страници се използват за кандидатстване за работа, информация/пиар и активно набиране на персонал.

Ние нямаме никаква информация относно обработването на личните ви данни от компаниите, съвместно отговарящи за корпоративните ни страници. Допълнителна информация може да бъде намерена в политиката за поверителност на:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Ако извършите някакво действие на страницата на нашата компания (напр. публикуване на коментари или постове, харесвания и др.), може да направите личните си данни (напр. явното ви име или снимката от потребителския ви профил) обществено достояние.

2. Правно основание за обработването на данни

Правното основание за обработването на вашите данни във връзка с използването ви на корпоративните ни страници е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

3. Цел на обработването на данни

Корпоративните ни страници служат за информиране на потребителите относно нашите услуги. Всеки потребител е свободен да публикува свои лични данни чрез дейностите си.

4. Продължителност на съхранението

Съхраняваме вашите дейности и лични данни, публикувани чрез корпоративните ни страници, докато не оттеглите съгласието си. Освен това спазваме законните срокове за задържане на данни.

5. Възражение и премахване

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни, събирани от нас при използването ви на корпоративните ни страници, както и да упражните правата си на субект на данни, споменати в раздел IV на настоящата политика за поверителност. Моля, изпратете ни неформален имейл на адреса, посочен в настоящата политика за поверителност.

LinkedIn също така е подписала и е сертифицирана по Споразумението Privacy Shield (Щит за личните данни), сключено между Европейския съюз и САЩ. LinkedIn се ангажира да спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. Допълнителна информация може да бъде намерена на следния линк: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Можете да намерите допълнителна информация относно възможностите за възражение и премахване тук:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XIII. Хостинг

Уебсайтът се хоства на сървърите на доставчик на услуги, нает от нас.

Нашият доставчик на услуги е: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany

Сървърите автоматично събират и съхраняват информация в т.нар. сървърни регистрационни файлове, която се предава автоматично от вашия браузър, когато посещавате уебсайта ни. Информацията, която се съхранява, е следната:

  1. Тип и версия на браузъра 
  2. Използвана операционна система 
  3. URL адрес на препращащата страница 
  4. Име на хост на свързващия се компютър 
  5. Дата и час на заявката към сървъра 
  6. IP адрес на устройството на потребителя 

Тези данни не се обединяват с други източници на данни. Данните се събират въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес да показва уебсайта без технически грешки и да го оптимизира, като за тази цел се налага да се записват сървърните регистрационни файлове. Географското местоположение на сървъра на уебсайта е в Germany.

XIV. Геотаргетиране

Ние използваме IP адреса и друга информация, предоставена от потребителя (напр. пощенския код, използван за регистриране или поръчване), за да подходим към различни регионални таргет групи (т.нар „геотаргетиране"). Подхождането към регионални таргет групи се използва например за автоматично показване на регионални предложения или реклами, които често са по-релевантни за потребителите. Въз основа на нашия законен интерес да осигурим по-прецизен подход към таргет групите и по този начин да предоставяме предложения и реклами, които са по-добре съобразени с нашите потребители, правното ни основание за използването на IP адреса и друга информация, предоставена от потребителя (напр. пощенския код), е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Част от IP адреса и допълнителната информация, предоставена от потребителя (напр. пощенския код), само се обработват, без да се съхраняват отделно.

Можете да предотвратите геотаргетирането, като например използвате VPN или прокси сървър, който предотвратява точното локализиране. Освен това, в зависимост от използвания от вас браузър, можете също така да деактивирате установяването на вашето местоположение в съответните настройки на браузъра (доколкото това се поддържа от съответния браузър). На нашия уебсайт използваме геотаргетиране за следните цели:

1. Подхождане към клиенти

За предоставянето на определено съдържание и услуги на нашия уебсайт се изисква регистрация на потребителя. Такъв е случаят за данните, събрани в процеса на регистрирането, ако регистрацията в нашия уебсайт бъде отменена или променена.

XV. Мрежи за доставка на съдържание

CloudFlare

1. Описание и обхват на обработването на данни

На нашия уебсайт използваме функциите на мрежата за доставка на съдържание CloudFlare, с адрес CloudFlare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Munich, Germany (наричана по-надолу CloudFlare). Мрежа за доставка на съдържание (CDN) е мрежа от регионално разпределени сървъри, които са свързани чрез интернет и са предназначени да доставят съдържание, особено големи мултимедийни файлове като видеа. CloudFlare предлага услуги за уеб оптимизация и сигурност, които ние използваме, за да подобрим времето за зареждане на нашия уебсайт и да го предпазим от злоупотреби. Когато посетите уебсайта ни, ще бъдете свързани със сървърите на CloudFlare, напр. за да изтеглите някакво съдържание. Това позволява в сървърните регистрационни файлове да се съхраняват и оценяват лични данни и по-специално дейността на потребителя (напр. кои страници е посетил), както и информация за устройството и браузъра (напр. IP адрес и операционна система). Данните може да се прехвърлят в сървърите на Cloudflare в САЩ. Cloudflare е подписала Споразумението Privacy Shield (Щит за личните данни), сключено между Европейския съюз и САЩ, и е сертифицирана. Cloudflare се ангажира да спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. Допълнителна информация може да бъде намерена на следния линк: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active. Допълнителна информация относно събирането и съхранението на данни от CloudFlare може да бъде намерена тук: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

2. Цел на обработването на данни

Използването на функциите на CloudFlare служи за доставянето и ускоряването на онлайн приложения и съдържание.

3. Правно основание за обработването на данни

Данните се събират въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес да показва уебсайта без технически грешки и да го оптимизира, като за тази цел се налага да се записват сървърните регистрационни файлове.

4. Продължителност на съхранението

Личната ви информация ще се запази толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на целите, описани в настоящата политика за поверителност, или съгласно законовите изисквания.

5. Възражение и премахване

Информация относно възможностите за възражение и премахване по отношение на CloudFlare може да бъде намерена тук: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

XVI. Използване на плъгини

Ние използваме плъгини за най-различни цели. Използваните плъгини са изброени по-долу:

Използване на Google Analytics

1. Обхват на обработването на лични данни

Ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ и техния представител в Съюза – Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (наричана по-надолу Google). Google Analytics проучва, наред с други неща, от къде са посетителите, продължителността на престоя им на отделните страници и използването им на търсачки, като това позволява по-доброто проследяване на успеха на рекламните кампании. Google поставя „бисквитка" на вашия компютър. Това позволява да се съхраняват и оценяват лични данни и по-специално дейността на потребителя (в частност, кои страници са посетени и върху кои елементи е било кликвано), информация за устройството и браузъра (в частност, IP адреса и операционната система), данни относно показните реклами (в частност, кои реклами са били показани и дали потребителят е кликнал върху тях), както и данни относно рекламните партньори (в частност, псевдонимизирани потребителски идентификатори). Генерираната от „бисквитката" информация относно използването ви на този уебсайт се предава на Google и се съхранява от тях на сървъри в САЩ. Но ако на този уебсайт е активирано анонимизирането на IP адресите, Google предварително ще съкрати вашия IP адрес в рамките на държавите членки на Европейския съюз или други държави, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Google са подписали и са сертифицирани по Споразумението Privacy Shield (Щит за личните данни), сключено между Европейския съюз и САЩ. Така Google се ангажира да спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. Допълнителна информация може да бъде намерена на следния линк: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

На този уебсайт анонимизирането на IP адресите е активирано. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да направи оценка на вашето използване на уебсайта, да състави отчети за дейностите, извършвани на уебсайта, както и за да предостави на оператора на уебсайта други услуги, свързани с неговото използване и използването на интернет. IP адресът, който се предава от вашия браузър чрез Google Analytics, не се комбинира с други данни от Google. Можете да откажете използването на „бисквитки", като изберете подходящите настройки във вашия браузър, но моля отбележете, че ако го направите, може да не можете да се възползвате от всички функции на нашия уебсайт. Допълнителна информация относно събирането и съхранението на данни от Google може да бъде намерена тук: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Цел на обработването на данни

Целта на обработването на лични данни е да се обърне внимание конкретно на определена таргет група, която вече е изразила първоначален интерес, като е посетила уебсайта.

3. Правно основание за обработването на лични данни

Правното основание за обработването на лични данни е съгласието, дадено от потребителя съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

4. Продължителност на съхранението

Личната ви информация ще се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на целите, описани в настоящата политика за поверителност, или съгласно законовите изисквания. Използваните за реклама данни в сървърните регистрационни файлове се анонимизират от Google чрез изтриване на части от IP адреса и информацията от „бисквитките" след 9 и 18 месеца съответно.

5. Възможност за оттегляне на съгласието и премахване

Имате правото да оттеглите декларацията си за съгласие по закона за защита на данните по всяко време. Оттеглянето на съгласието не влияе на законността на обработването, извършено въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му. Можете да предотвратите събирането и обработването на личните ви данни от Google, като предотвратите съхраняването на „бисквитки" на трети страни във вашия компютър, като използвате функцията „Do Not Track" („не проследявай") в браузърите, които я поддържат, като деактивирате изпълнението на скриптове във вашия браузър или като инсталирате разширение за блокиране на скриптове като например NoScript (https://noscript.net/) или Ghostery (https://www.ghostery.com) във вашия браузър.Също така можете да предотвратите събирането на данните, генерирани от „бисквитките", и използването на онлайн данните за проследяване (вкл. вашия IP адрес), както и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате във вашия браузър плъгина, намиращ се на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Можете да деактивирате използването на личните ви данни от Google чрез следния линк: https://adssettings.google.de. Допълнителна информация относно възможностите за възражение и премахване в Google може да бъде намерена тук: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

6. Opt-In and Opt-Out Tracking

Tracking

Използване на Google Tag Manager

1. Обхват на обработването на лични данни

Ние използваме Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) на компанията Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ и техния представител в Съюза – Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (наричана по-надолу Google). Чрез Google Tag Manager тагове (маркери) от Google или от услуги на трети страни могат да се управляват, комплектуват с други и вграждат в уеб страници. Таговете са малки кодови фрагменти в уеб страница, които се използват, наред с други цели, за измерване на броя и поведението на посетителите, за преценяване на въздействието на онлайн рекламите и социалните канали, за ремаркетинг и таргетиране, както и за тестване и оптимизиране на уеб страници. Когато някой потребител посети уеб страницата, текущата конфигурация на таговете се изпраща на неговия браузър. Тя съдържа инструкции кои тагове да се задействат. Google Tag Manager задейства и други тагове, които сами по себе си може да събират данни. Можете да намерите информация относно това в абзаците за използването на съответните услуги в настоящата декларация за защита на данните. Google Tag Manager няма достъп до тези данни, като те може да се прехвърлят в сървъри на Google в САЩ. Google са подписали и са сертифицирани по Споразумението Privacy Shield (Щит за личните данни), сключено между Европейския съюз и САЩ. Така Google се ангажира да спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. За повече информация, моля направете справка на следния линк: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active За повече информация относно Google Tag Manager, моля посетете https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html и вижте политиката за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

2. Цел на обработването на данни

Целта на обработването на лични данни е управлението и ефикасната интеграция на услугите на трети страни.

3. Правно основание за обработването на лични данни

Правното основание за обработването на лични данни е съгласието, дадено от потребителя съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

4. Продължителност на съхранението

Личната ви информация ще се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на целите, описани в настоящата политика за поверителност, или съгласно законовите изисквания. Използваните за реклама данни в сървърните регистрационни файлове се анонимизират от Google чрез изтриване на части от IP адреса и информацията от „бисквитките" след 9 и 18 месеца съответно.

5. Възможност за оттегляне на съгласието и премахване

Имате правото да оттеглите декларацията си за съгласие по закона за защита на данните по всяко време. Оттеглянето на съгласието не влияе на законността на обработването, извършено въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му. Можете да предотвратите събирането и обработването на личните ви данни от Google, като предотвратите съхраняването на „бисквитки" на трети страни във вашия компютър, като използвате функцията „Do Not Track" („не проследявай") в браузърите, които я поддържат, като деактивирате изпълнението на скриптове във вашия браузър или като инсталирате разширение за блокиране на скриптове като например NoScript (https://noscript.net/) или Ghostery (https://www.ghostery.com) във вашия браузър.Също така можете да предотвратите събирането на данните, генерирани от „бисквитките", и използването на онлайн данните за проследяване (вкл. вашия IP адрес), както и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате във вашия браузър плъгина, намиращ се на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Можете да деактивирате използването на личните ви данни от Google чрез следния линк: https://adssettings.google.de.

Допълнителна информация относно възможностите за възражение и премахване в Google може да бъде намерена тук: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Използване на Google AdWords

1. Обхват на обработването на лични данни

Ние използваме Google AdWords на компанията Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ и техния представител в Съюза – Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (наричана по-надолу Google). Чрез тази услуга ние показваме реклами. Google поставя „бисквитка" на вашия компютър. Това позволява да се съхраняват и оценяват лични данни и по-специално дейността на потребителя (в частност, кои страници са посетени и върху кои елементи е било кликвано), информация за устройството и браузъра (в частност, IP адреса и операционната система), данни относно показните реклами (в частност, кои реклами са били показани и дали потребителят е кликнал върху тях), както и данни от рекламните ни партньори (в частност, псевдонимизирани потребителски идентификатори). Google са подписали и са сертифицирани по Споразумението Privacy Shield (Щит за личните данни), сключено между Европейския съюз и САЩ. Така Google се ангажира да спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. Допълнителна информация може да бъде намерена на следния линк: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Допълнителна информация относно събирането и съхранението на данни от Google може да бъде намерена тук: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Цел на обработването на данни

Ние получаваме информация само за общия брой потребители, които са откликнали на нашата реклама. Не споделяме никаква информация, която може да се използва за вашето идентифициране. Използването на тази услуга не е с цел проследяване.

3. Правно основание за обработването на лични данни

Правното основание за обработването на лични данни е съгласието, дадено от потребителя съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

4. Продължителност на съхранението

Личната ви информация ще се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на целите, описани в настоящата политика за поверителност, или съгласно законовите изисквания, напр. за данъчни и счетоводни цели.

5. Възможност за оттегляне на съгласието и премахване

Имате правото да оттеглите декларацията си за съгласие по закона за защита на данните по всяко време. Оттеглянето на съгласието не влияе на законността на обработването, извършено въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му. Можете да предотвратите събирането и обработването на личните ви данни от Google, като предотвратите съхраняването на „бисквитки" на трети страни във вашия компютър, като използвате функцията „Do Not Track" („не проследявай") в браузърите, които я поддържат, като деактивирате изпълнението на скриптове във вашия браузър или като използвате разширение за блокиране на скриптове като например NoScript (https://noscript.net/) или Ghostery (https://www.ghostery.com) във вашия браузър.

Можете да деактивирате използването на личните ви данни от Google чрез следния линк: https://adssettings.google.de

Допълнителна информация относно възможностите за възражение и премахване в Google може да бъде намерена тук: https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en

Използване на Google Карти

1. Обхват на обработването на лични данни

Ние използваме услугата за онлайн карти Google Карти на компанията Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ и техния представител в Съюза – Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (наричана по-надолу Google). Използваме плъгина на Google Карти, за да покажем визуално географски данни и да ги вградим в уеб страниците си. Чрез използването на Google Карти на нашите уеб страници информация относно използването на страниците ни, вашият IP адрес и адресите, въведени във функцията за планиране на маршрути, се предават на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Google са подписали и са сертифицирани по Споразумението Privacy Shield (Щит за личните данни), сключено между Европейския съюз и САЩ. Така Google се ангажира да спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. Допълнителна информация може да бъде намерена на следния линк: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Допълнителна информация относно събирането и съхранението на данни от Google може да бъде намерена тук: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Цел на обработването на данни

Използването на плъгина на Google Карти служи, за да направим нашите уеб страници по-лесни за използване и по-привлекателни за потребителите.

3. Правно основание за обработването на лични данни

Правното основание за обработването е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законен интерес се състои в споменатите в т. 2 цели на обработването на данните.

4. Продължителност на съхранението

Личната ви информация ще се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на целите, описани в настоящата политика за поверителност, или съгласно законовите изисквания.

5. Възможност за възражение и премахване

Можете да предотвратите събирането и обработването на личните ви данни от Google, като предотвратите съхраняването на „бисквитки" на трети страни във вашия компютър, като използвате функцията „Do Not Track" („не проследявай") в браузърите, които я поддържат, като деактивирате изпълнението на скриптове във вашия браузър или като използвате разширение за блокиране на скриптове като например NoScript (https://noscript.net/) или Ghostery (https://www.ghostery.com) във вашия браузър.

Можете да деактивирате използването на личните ви данни от Google чрез следния линк: https://adssettings.google.de

Допълнителна информация относно възможностите за възражение и премахване в Google може да бъде намерена тук: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Използване на уеб шрифтовете на Google

1. Обхват на обработването на лични данни

Ние използваме уеб шрифтовете на Google, предоставяни от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ и техния представител в Съюза – Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (наричана по-надолу Google). Уеб шрифтовете се прехвърлят в кеша на браузъра, когато се посети някоя страница, за да могат да се използват за визуално подобрено показване на най-различна информация. Ако браузърът не поддържа уеб шрифтовете на Google или не позволява достъпа, текстът се показва с шрифт по подразбиране. Когато се направи достъп до страница, не се съхраняват „бисквитки" за посетителя на сайта. Данните, предавани във връзка с разглеждането на страницата, се изпращат на домейни, специфични за съответния ресурс, като например https://fonts.googleapis.com или https://fonts.gstatic.com. Това може да се използва за съхраняване и анализиране на лични данни и по-специално дейността на потребителя (в частност, кои страници са посетени и върху кои елементи е било кликвано), както и информация за устройството и браузъра (в частност, IP адреса и операционната система). Това може да включва прехвърлянето на данни в сървърите на Google в САЩ. Google са подписали и са сертифицирани по Споразумението Privacy Shield (Щит за личните данни), сключено между Европейския съюз и САЩ. Така Google се ангажира да спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. За повече информация, моля направете справка на следния линк: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Данните няма да бъдат асоциирани с други данни, които може да се събират или използват във връзка с паралелното използване на услуги на Google като Gmail, за които се изисква удостоверяване.

За допълнителна информация относно събирането и съхранението на данни от Google, моля посетете: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Цел на обработването на данни

Използването на уеб шрифтовете на Google служи за атрактивното представяне на нашите текстове. Ако вашият браузър не поддържа тази функция, компютърът ви ще използва стандартен шрифт за показване на текста.

3. Правно основание за обработването на лични данни

Правното основание за обработването на лични данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законен интерес се състои в споменатите в т. 2 цели на обработването на данните.

4. Продължителност на съхранението

Личната ви информация ще се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на целите, описани в настоящата политика за поверителност, или съгласно законовите изисквания, напр. за данъчни и счетоводни цели.

5. Възможност за възражение и премахване

Можете да предотвратите събирането и обработването на личните ви данни от Google, като предотвратите съхраняването на „бисквитки" на трети страни във вашия компютър, като използвате функцията „Do Not Track" („не проследявай") в браузърите, които я поддържат, като деактивирате изпълнението на скриптове във вашия браузър или като използвате разширение за блокиране на скриптове като например NoScript (https://noscript.net/) или Ghostery (https://www.ghostery.com) във вашия браузър.

Можете да деактивирате използването на личните ви данни от Google чрез следния линк: https://adssettings.google.de

Допълнителна информация относно възможностите за възражение и премахване в Google може да бъде намерена тук: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

XVII. Интегриране на плъгини чрез външни доставчици на услуги

1. Описание и обхват на обработването на данни

Ние интегрираме определени плъгини на нашия уебсайт чрез външни доставчици на услуги под формата на мрежи за доставка на съдържание. Когато посетите уебсайта ни, се установява връзка със сървърите на използваните от нас доставчици, за да се изтегли съдържание, което се съхранява в кеша на браузъра на потребителя. Това позволява в сървърните регистрационни файлове да се съхраняват и оценяват лични данни и по-специално информация за устройството и браузъра (напр. IP адрес и операционна система). Използваме следните услуги:

Система за автоматизация на маркетинга Pardot („Pardot MAS")
1. Обхват на обработването на лични данни

Ние използваме функциите за автоматизация на B2B маркетинга и генериране на лийдове (потенциални клиенти) на инструмента Pardot MAS на компаниите Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 300, 30326, Atlanta, Georgia, САЩ (наричана по-надолу Pardot) и Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, Munich, Germany (наричана по-надолу Salesforce).

Pardot ни позволява да насочваме целевите страници, регистрационните формуляри и имейл кампаниите точно към определена таргет група и да предоставяме персонализирано съдържание. Освен това Pardot записва пътеката на вашите кликове в сайта и създава псевдонимизиран потребителски профил. За тази цел се използват „бисквитки", така че браузърът ви да може да бъде разпознат.

Следните лични данни се обработват от Pardot MAS:

 • Информация относно устройството
 • Информация относно регистрационни файлове, потребителски данни
 • IP адрес

Данните се прехвърлят в сървърите на Salesforce в САЩ. Salesforce е подписала и е сертифицирана по Споразумението Privacy Shield (Щит за личните данни) между Европейския съюз и САЩ. Това означава, че Salesforce се ангажира да спазва стандартите и разпоредбите на европейското законодателство за защита на данните. За повече информация, моля вижте страницата на следния линк:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active

Salesforce е приела Задължителни фирмени правила (ЗФП), за да може да прехвърля лични данни от ЕС и ЕИП в локации на Salesforce извън ЕС и ЕИП. Можете да намерите Задължителните фирмени правила на Salesforce тук: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=991195317279-06&locale=en&indexation=true
или можете да ги получите, като изпратите неформален имейл на support@Salesforce.com.

За повече информация относно това как Salesforce обработва данните кликнете тук: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

2. Цел на обработването на данни

Използването на Pardot MAS ни помага да автоматизираме използването на B2B маркетинга, да идентифицираме клиентите си по-ефикасно и да оптимизираме лийдовете си.

3. Правно основание за обработването на лични данни

Правното основание за обработването на личните данни на потребителите по принцип е съгласието на потребителя съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

4. Продължителност на съхранението

Личната ви информация ще се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на целите, описани в настоящата политика за поверителност, или съгласно законовите изисквания, напр. за данъчни и счетоводни цели.

5. Възможност за оттегляне на съгласието и изтриване

Marketing – Opt-In and Opt-Out

Имате правото да оттеглите декларацията си за съгласие по закона за защита на данните по всяко време. Оттеглянето на съгласието ви не влияе на законността на обработването, извършено въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му.

Можете да предотвратите събирането и обработването на личната ви информация от Salesforce, като предотвратите съхраняването на „бисквитки" на трети страни във вашия компютър, като използвате функцията „Do Not Track" („не проследявай") в браузърите, които я поддържат, като деактивирате изпълнението на скриптове във вашия браузър или като инсталирате разширение за блокиране на скриптове като например NoScript (https://noscript.net/) или Ghostery (https://www.ghostery.com) във вашия браузър.

За повече информация относно оспорването и разрешаването на проблеми със Salesforce, вижте: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?